2020 Yılı Bütçesi

tarafından
120
2020 Yılı Bütçesi

2020 seneyi bütçesi emin oldu. Fotoğrafı Gazete yayınlanan yasalar altta belirtilmiştir.

Gider

MADDE 1 – 1 Bu Yasaa bağlı A işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 rakamlı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasauna ekli;

a I rakamlı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu yönetlerine 949.025.615.000 Türk lirası,

b II rakamlı cetvelde yer alan özel bütçeli yönetlere 73.771.848.000 Türk lirası,

c III rakamlı cetvelde yer alan tertip edici ve sorgulayıcı müesseselere 6.536.982.000 Türk lirası,

tahsisat verilmiştir.

Gelir ve finansman

MADDE 2 – 1 Gelirler: Bu Yasaa bağlı B işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 rakamlı Yasaa ekli;

a I rakamlı cetvelde yer alan genel bütçenin kazançları 867.296.403.000 Türk lirası,

b II rakamlı cetvelde yer alan özel bütçeli yönetlerin kazançları 11.179.800.000 Türk lirası öz kazanç, 63.704.956.000 Türk lirası Hazine dayanağı olmak üzere toplam 74.884.756.000 Türk lirası,

c III rakamlı cetvelde yer alan tertip edici ve sorgulayıcı müesseselerin kazançları 6.420.391.000 Türk lirası öz kazanç, 116.591.000 Türk lirası Hazine dayanağı olmak üzere toplam 6.536.982.000 Türk lirası,

olarak varsayım edilmiştir.

2 Finansman: Bu Yasaa bağlı F işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 rakamlı Yasaa ekli II rakamlı cetvelde yer alan özel bütçeli yönetlerin net finansmanı 80.250.000 Türk lirası olarak varsayım edilmiştir.

Denge

MADDE 3 – 1 1 inci maddenin birinci fıkrasının a bendinde belirtilen tahsisatlar toplamı ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının a bendinde yer alan varsayımı kazançlar toplamı arasındaki fark, net borçlanma ile karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe Kumpasına ve Uygulamasına Ait Kararlar

Bağlı cetveller

MADDE 4 – 1 Bu Yasaa bağlı cetveller altta gösterilmiştir:

a 1 inci madde ile verilen tahsisatların dağılımı A

b Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetleri tarafından alakalı mevzuata göre tahsiline devam olunacak kazançlar B

c Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetlerinin kazançlarına destek teşkil eden esas kararlar C

ç Bazı tahsisatların kullanımına ve tüketmelere ait temeller E

d 5018 rakamlı Yasaa ekli II ve III rakamlı cetvellerde yer alan yönet ve müesseselerin nakit olanakları ile bu ihtimallerden tüketilmesi öngörülen meblağlar F

e 10/2/1954 tarihli ve 6245 rakamlı Harcırah Yasau kararları uyarınca verilecek yevmiye ve tazminat meblağları H

f Çdenkli yasa ve kararnamelere göre bütçe yasasında gösterilmesi gereken parasal hudutlar İ

g Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile öteki ücret ödemelerinin meblağları K

ğ 11/8/1982 tarihli ve 2698 rakamlı Ulusal Eğitim Bakanlığı Mektep Pansiyonları Yasaunun 3 şancı maddesi gereğince Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından idarenen mektep pansiyonlarının talebelerinden alınacak pansiyon ücretleri M

h 7/6/1939 tarihli ve 3634 rakamlı Ulusal Müdafaa Mükellefiyeti Yasau uyarınca ulusal müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım bedelleri O

ı 3634 rakamlı Yasa uyarınca ulusal müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak motorlu araçların vasati alım bedelleri ile günlük kira değerleri P

i 5018 rakamlı Yasaa ekli I, II ve III rakamlı cetvellerde yer alan kamu yönetlerinin sene içinde edinebilecekleri araçların türü, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 rakamlı Vasıta Yasauna tabi müesseselerin sene içinde satın alacakları araçların azami satın alma değerleri T

j Yasalar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları V

Gerektiğinde kullanılabilecek tahsisatlar

MADDE 5 – 1 Personel Giderlerini Karşılama Tahsisatı:

Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri ile özel bütçeli yönetlerin bütçelerine konulan tahsisatların yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, alakalı mevzuatının gerektirdiği giderler için “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ile alakalı mevcut veya yeni açılacak nizamlara, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.32.00-01.1.2.00-1-09.1 nizamında yer alan tahsisattan aktarma yapmaya,

2 Yedek Tahsisat:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.32.00-01.1.2.00-1-09.6 nizamında yer alan tahsisattan, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri ile özel bütçeli yönetlerin bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak 01, 02, 03, 05 ve 08 ekonomik kodlarını kapsayan nizamlar ile çok acil ve gerekli hallerde 06 ve 07 ekonomik kodlarını kapsayan nizamlara aktarma yapmaya,

3 Yatırımları Süratlendirme Tahsisatı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.32.00-01.1.2.00-1-09.3 nizamında yer alan tahsisattan, 2019 Seneyi Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar temellerine uyularak 2019 Seneyi Yatırım Programının uygulama gidişatına göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların süratlendirilmesi veya seneyi içinde büyüyen koşullara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere tahsisat tahsisi veya tahsisatlarının artırılmasında kullanılmak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri ile özel bütçeli yönetlerin projelerine ait mevcut veya yeni açılacak nizamlara aktarma yapmaya,

4 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Tahsisatı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.32.00-01.1.2.00-1-09.5 nizamında yer alan tahsisatı, yatırım kaliteli giderler açısından seneyi yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri ile özel bütçeli yönetlerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak emeliyle mevcut veya yeni açılacak nizamlarına aktarmaya,

Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Aktarma, ekleme, devir ve iptal harekâtları

MADDE 6 – 1 Bu Yasala verilen tahsisatların aktif ve yararlı bir biçimde kullanılması emeliyle, kamu yönetlerinin sene içinde ortaya çıkabilecek gereksinim aşırısı tahsisatlarının öteki kamu yönetlerinin tahsisat lüzumunun karşılanmasında kullanılmasını temin etmek veya tahsisatların öncelikli hizmetlerde kullanılmasını sağlamak üzere genel bütçe tahsisatlarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla; genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri ile özel bütçeli yönetlerin bütçelerine konulan 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 ve 09 ekonomik kodlarındaki tahsisatları kamu yönetleri bütçeleri arasında veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Tahsisat” nizamına aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

2 Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetlerinden hizmeti yaptıracak olan kamu yöneti, sene içinde hizmeti yürütecek olan yönetin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın tahsisat aktarmaya yetkilidir.

3 Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri, 10/7/2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Çdüzey ve Kentçilik Bakanlığına yaptıracağı işlere ait tahsisatlarını Çdüzey ve Kentçilik Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkilidir.

4 Ulusal Korunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinde yer alan ve tek merkezden idarenmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir işleve ait bir hizmetin öteki bir işlev tarafından yürütülmesi halinde alakalı tahsisatı, işlevler arasında karşılıklı olarak aktarmaya alakalı müesseseler yetkilidir.

5 Özel bütçeli yönetler ile tertip edici ve sorgulayıcı müesseselerin B işaretli cetvellerinde belirtilen varsayımı meblağlar üzerinde reelleşen kazançlar ile F işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman meblağlarını aşan finansman reelleşme karşılıklarını, yönet ve müesseselerin bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak nizamlarına tahsisat olarak ilave etmeye Cumhurbaşkanlığınca tanımlanacak usul ve temeller çerçevesinde kamu yönetleri yetkilidir. Hazine dayanağı alan özel bütçeli yönetlerin 2018 senesinde “06- Anapara Giderleri” ve “07- Anapara Transferleri” giderlerine finansman sağlamak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri bütçelerinden tahakkuka bağlanan Hazine dayanaklarının bu yönetlerce kullanılmayan kısımları, 2019 Seneyi Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak mevcut veya yeni projelerin tahsisat lüzumunun karşılanmasında kullanılır.

6 Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri arasındaki kaynak transferleri tahsisat aktarma suretiyle yapılır. Merkezi idare bütçesi kapsamındaki yönetler ve müesseseler arasındaki öteki kaynak transferleri tahakkuk işlemlerine reelleştirilir. Bu harekâtlar karşılığı tahsil edilen meblağlar, alakalı kamu yönetince bir yandan B işaretli cetvellere kazanç, öteki yandan A işaretli cetvellere tahsisat kaydolunur.

7 a Ulusal Korunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin özel tahsisatlar ve “03.9 Rehabilitasyon ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodu ile “03.1.1.01 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Yatırımları” işlevini kapsayan nizamlar hariç mülk ve hizmet alım giderleri ve anapara giderleri ile alakalı nizamlarında yer alan tahsisatlardan seneyi içinde tüketilmeyen kısımları, hizmetin sürekliliğini sağlamak emeliyle bu nizamlara bütçe ile tahsis edilen tahsisatların toplamının yüzde 30’unu aşmamak üzere ertesi sene bütçesine devren tahsisat kaydolmaya,

b 12/3/1982 tarihli ve 2634 rakamlı Turizmi Teşvik Yasaunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 müessesesel kodu altında bulunan 03 ekonomik kodunu kapsayan nizamlarında yer alan tanıtma emelli tahsisatlardan tüketilmeyen kısımları ertesi sene bütçesinin aynı nizamlarına devren tahsisat kaydolmaya,

c Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ktümörümü bütçesinin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 nizamında yer alan tahsisattan tüketilmeyen kısımları ertesi sene bütçesinin aynı nizamına devren tahsisat kaydolmaya,

ç Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.31.00-04.8.1.02-1-07.1, 26.01.31.00-04.8.1.04-1-05.4, 26.01.31.00-04.8.l.06-1-05.4, 26.01.31.00-04.8.1.07-1-05.4, 26.01.31.00-04.8.1.08-1-05.4 ve 26.01.31.00-04.8.1.09-1-05.4 nizamlarında yer alan tahsisatlardan tüketilmeyen kısımları ertesi sene bütçesinin aynı nizamlarına devren tahsisat kaydolmaya,

d Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.41.00-04.1.1.00-1-07.2, 12.01.41.00-04.1.1.00-1-05.6 ve 12.01.41.00-01.2.1.00-1-08.2 nizamlarında yer alan tahsisatlardan tüketilmeyen kısımları ertesi sene bütçesinin aynı nizamlarına devren tahsisat kaydolmaya,

e Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin “03.1.1.01 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Yatırımları” işlevi altında yer alan yatırım tahsisatlarından tüketilmeyen kısımları ertesi sene bütçesinin aynı nizamına devren tahsisat kaydolmaya,

f Alakalı mevzuatı gereğince özel kazanç kaydolunmak üzere tahsil edilen meblağları, yönet bütçelerinde mevzubahisi mevzuatta belirtilen emeller için tertiplenen tahsisattan kullandırmak üzere genel bütçenin B işaretli cetveline kazanç kaydolmaya ve bütçelenen tahsisattan kazanç asıllaşmasına göre alakalı nizamlara aktarma yapmaya, seneyi içinde tüketilmeyen tahsisatları 2018 senesinden devredenler de dahil ertesi sene bütçesine devren kazanç ve tahsisat kaydolmaya, bu kararlar çerçevesinde yapılacak harekâtlara ait usul ve temeller tanımlamaya,

Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Öteki bütçe harekâtları

MADDE 7 – 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin 38.01.02.00-09.4.2.20-2-05.2 Öğretim Azası Yetiştirme Programı nizamında yer alan tahsisat, bu Program kapsamında lisansüstü eğitim veren yükseköğretim müesseselerine, görevlendirilen talebelerin rakamları ve öğrenim alanları dikkate alınarak mülk ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu meblağ karşılığını bir yandan alakalı yükseköğretim müessesesinin B işaretli cetveline öz kazanç, öteki yandan A işaretli cetveline tahsisat kaydolmaya alakalı yükseköğretim müesseseyi yetkilidir.

2 4/11/1981 tarihli ve 2547 rakamlı Yükseköğretim Yasaunun 43 şancı maddesinin birinci fıkrasının d bendi, 44 şancı, 46 ncı, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 rakamlı Yasaun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen meblağlar ve öteki kazançlar, yükseköğretim müesseseleri bütçelerine özel kazanç ve özel tahsisat olarak kaydolunmaz. Tahsil edilen bu meblağ ve kazançlar, alakalı yükseköğretim müesseseyi bütçesine öz kazanç olarak kaydolunur. Kaydedilen bu meblağlar karşılığı olarak alakalı yükseköğretim müesseseyi bütçesine konulan tahsisatlar, kazanç hakikatleşmelerine göre kullandırılır.

3 Öz kazanç karşılığı olarak alakalı yükseköğretim müesseseyi bütçesinin A işaretli cetvelinde fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü seviyesinde tertiplenen tahsisatlar arasında 09.6.0-Eğitime Destekçi Hizmetler işlevi altında öz kazanç karşılığı tefrik edilen tahsisatlar arasında yapılacak aktarmalar hariç aktarma yapılamaz.

4 Cumhurbaşkanı;

a Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim kurumlarında okutulan ve eğitim gören yabancı tebaalı talebe ve personele yapılan giderler karşılığında alakalı devletler veya beynelmilel kuruluşlar tarafından ödenen meblağları,

b NATO makamlarınca yapılan uyuşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için ödenecek meblağları,

c Gümrük yönetlerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna geldirilen flandra ücretlerinin yüzde 2’si oranında Ticaret Bakanlığı hizmetleri için mevzubahisi Ktümörümce ödenecek meblağları,

aynı emelle kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye kazanç, öteki yandan alakalı yönet bütçelerinde açılacak özel nizamlara tahsisat kaydolmaya ve bu suretle tahsisat kaydolunan meblağlardan seneyi içinde tüketilmeyen kısımları ertesi seneye devretmeye yetkilidir.

Mali hakimiyete ait kararlar

MADDE 8 – 1 5018 rakamlı Yasaa ekli I ve II rakamlı cetvellerde yer alan kamu yönetleri;

a Arızi kalitedeki işleriyle hudutlu kalmak şartıyla sene içinde bir ayı aşmayan müddetlerle hizmet satın alınacak veya çalıştırılacak şahıslara yapılacak ödemeleri,

b Alakalı mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan şahıslara yapılacak ödemeleri,

c 5/6/1986 tarihli ve 3308 rakamlı Mesleksel Eğitim Yasaunun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve şirketlerde iş eğitimi gören talebelere yapılacak ödemeleri,

ç Alakalı mevzuatı uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde fotoğrafı misyonu bulunmayanlara yapılacak ödemeleri,

bütçelerinin 01.4 ekonomik kodunda yer alan tahsisatları aşmayacak biçimde yaparlar ve mevzubahisi ekonomik kodu kapsayan nizamlara tahsisat ilave edilemez, bütçelerin başka nizamlarından bu ekonomik kodu kapsayan nizamların kendi arasındaki aktarmalar ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılan aktarmalar hariç tahsisat aktarılamaz ve tahsisat üstü tüketme yapılamaz. Ancak, bu ekonomik kodu kapsayan nizamlardan yapılması gereken akademik jüri ücreti ödemeleri ile ç bendi kapsamındaki ödemeler için lüzumlu olan meblağları alakalı nizamlara aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

2 Bu Yasaa bağlı T işaretli cetvelde yer alan araçlar, ancak çok acil ve gerekli hallere münhasır olmak kaydıyla alakalı bakanlığın öneriyi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile edinilebilir.

3 5018 rakamlı Yasaa ekli I ve II rakamlı cetvellerde yer alan kamu yönetleri, aralıksız emekçileri ve geçici emekçileri, bütçelerinin 01.3 ile 02.3 ekonomik kodlarını kapsayan nizamlarda yer alan tahsisatları aşmayacak sayı ve/veya zamanla istihdam edebilirler. Bu emekçilerle alakalı toplu iş sözleşmelerinden doğacak mükelleflikler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, minimum ücret ve sigorta prim çoğalışı sebebiyle alana gelecek tahsisat gereksinimlerini tahsisat aktarmak suretiyle karşılamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu gidişatlar dışında mevzubahisi ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için üniteler arası aktarmalar hariç hiçbir biçimde tahsisat aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka nizamlarından emekçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki tahsisat aktarmasına ait kısıtlamalar, kendi bütçe nizamlarından aktarma yapılması şartıyla TÜBİTAK için uygulanmaz.

4 5018 rakamlı Yasaa ekli I ve II rakamlı cetvellerde yer alan kamu yönetlerinin tüketme yetkilileri, aralıksız emekçiler ile geçici emekçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen tahsisata göre iş programlarını yapmak, bu tahsisatı aşacak biçimde fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi seneye fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç vazgeçtirmemekle mükelleftirler. Zelzele, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve eşi afetler sebebiyle yürürlüğe konulacak Cumhurbaşkanı kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine ait ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir biçimde tahsisat aktarması yapılamaz.

5 Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri ile özel bütçeli yönetler tarafından beynelmilel uyuşma, yasa ve kararnameler gereği aza olunanlar dışındaki beynelmilel kuruluşlara, lüzumlu tahsisatın temini hususunda Cumhurbaşkanlığının uygun düşüncesi alınmadan aza olunamaz ve katılma hisseyi ile azalık vergiyi ismi altında rastgele bir ödeme yapılamaz.

6 Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının beynelmilel uyuşma, yasa ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti ismine aza olduğu beynelmilel kuruluşlara ait harekâtlarına katılma hisseyi ödemeleri dahil beşinci fıkra kararı uygulanmaz.

7 Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetlerince işletilen eğitim ve dinlenme kuruluşu, misafirhane, çocuk bakımevi, anaokulu, spor kuruluşu ve eşi sosyal kuruluşların giderleri, münhasıran bu kuruluşların işletilmesinden elde edilen kazançlardan karşılanır. Bu yerlerde, merkezi idare bütçesi ile döner anapara ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2019 senesinde ilk kez istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.

8 Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetleri ile özel bütçeli yönetler, lüzumlu ihtiyatları alarak bütçelerinin “03.3- Yolluk Giderleri”, “03.6- Temsil ve Tanıtma Giderleri”, “03.7- Menkul Mülk, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” ile “03.8- Gayrimenkul Mülk Bakım ve Onarım Giderleri” ekonomik kodlarını kapsayan nizamlarına tahsis edilen tahsisatı aşmayacak biçimde tüketme yaparlar. Mevzubahisi yönetlerce anılan nizamlara bütçelerinin öteki nizamlarından aktarılacak tahsisat meblağları ile bu Yasaun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında ilave edilecek tahsisat meblağları toplamı bu nizamların başlangıç tahsisatlarının yüzde 10’unu aşamaz. Ancak, gereksinim halinde mevzubahisi ekonomik kodları kapsayan nizamların başlangıç tahsisatlarının yüzde 10’unu aşan aktarma ve bu Yasaun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tahsisat ekleme operasyonlarını yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Yükseköğretim müesseselerince 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Öğretim Azası Yetiştirme Programı kapsamında “03.3- Yolluk Giderleri” ile “03.7- Menkul Mülk, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” ekonomik kodlarını kapsayan nizamlara yapılacak ekleme harekâtlarında bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

ÜÇŞANCI BÖLÜM

Yatırım Tüketmeleri, Mahalli Yönetler ve Fonlara Ait Kararlar

Yatırım tüketmeleri

MADDE 9 – 1 2019 Seneyi Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında rastgele bir projeye tüketme yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile tahsisatı toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki senelere sari işlere Eriştirme ve Altyapı Bakanlığınca asıllaştırılacak kent içi raylı erişim sistemleri ve metro imal projeleri ile öteki demiryolu üretimi ve sürükleyen taşıt projeleri hariç 2019 senesinde başlanabilmesi için proje veya işin 2019 seneyi yatırım tahsisatı, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler, 2019 Seneyi Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar temellerine uyulmak ve öncelikle müesseselerin yatırım tahsisatları içinde kalmak suretiyle revize edilebilir.

2 Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetlerinin, yatırım programında tahsisatları toplu olarak verilmiş senelik projelerinden makine-ekipman, büyük onarım, idame-yenileme, bitirme ile bilgisayar yazılımı ve teçhizatı projelerinin ayrıntı programları ile alt projeleri haysiyetiyle tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projeler ile alakalı operasyonlarda 2019 Seneyi Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar temelleri uygulanır.

3 Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetlerinin bütçelerine yatırım projeleri ile alakalı olarak yapılacak tahsisat ekleme, devir ve aktarma harekâtları 2019 Seneyi Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve temellere göre yatırım programı ile ilişkilendirilir.

4 2019 Seneyi Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde sene içinde yapılması gerekli farklılıklar için 2019 Seneyi Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur.

5 14/2/1985 tarihli ve 3152 rakamlı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile Şehir Yatırım ve Hizmetlerine Ait Bazı Tertip Etmeler Hakkında Yasaun 28/A maddesi ve geçici 10 uncu maddesi gereği 2019 seneyi bütçesine devren kaydolunacak tahsisatlar, Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi vermek kaydıyla proje sahibi alakalı müessese tarafından Yatırım Programında yer alan projelerle ilişkilendirilir.

Mahalli yönetlere ait harekâtlar

MADDE 10 – 1 Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin;

a 12.01.32.00-06.1.0.07-1-05.2 nizamında yer alan tahsisat, 13/1/2005 tarihli ve 5286 rakamlı Yasa uyarınca şehir özel yönetlerine devredilen personelin aylık ve öteki her türlü mali ve sosyal haklarına ait ödemelerini karşılamak üzere şehir özel yönetlerine,

b 12.01.32.00-06.1.0.08-1-07.1 nizamında yer alan tahsisat, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi KÖYDES kapsamında köylerin altyapı lüzumları için şehir özel yönetleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine,

c 12.01.32.00-06.1.0.09-1-07.1 nizamında yer alan tahsisat, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi SUKAP kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini hakikatleştirmek üzere Şehirler Bankası Anonim İşletmesine,

tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında gereksinim olması halinde genel bütçe kapsamındaki alakalı kamu yöneti bütçesine veya özel bütçeli yönet bütçesine tahsisat aktarılabilir. Bu fıkra kapsamında alakalı yönetlere yapılan Hazine dayanakları haczedilemez ve üzerine ihtiyati ihtiyat mevzulamaz.

2 Biltihapçı fıkranın a bendine göre yapılacak ödemelere ait usul ve temeller İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından beraber tanımlanır.

3 Biltihapçı fıkranın b ve c bentlerinde yer alan tahsisatların, 2019 Seneyi Yatırım Programında tanımlanmasını müteakip, KÖYDES Projesi için şehirler bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve teftişine ait usul ve temeller Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanır.

Fonlara ait harekâtlar

MADDE 11 – 1 Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik maksat tasarıyı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gereksinim tasarıları uyarınca temini lüzumlu çağdaş silah, taşıt ve gereçler ile asıllaştırılacak korunma ve NATO altyapı yatırımları için sene içinde yapılacak tüketmeler; 7/11/1985 tarihli ve 3238 rakamlı Yasala kurulan Korunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu emelle bütçeye konulan tahsisatlar ve öteki ayni ve nakdi ihtimaller beraber değerlendirilmek suretiyle Korunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek temeller çerçevesinde karşılanır.

2 Ulusal Korunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut tahsisatlardan birinci fıkra kararları gereğince tespit edilecek meblağları; Emniyet Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut tahsisatlardan zırhlı taşıt, uçak ve helikopter, insansız hava vasıtaları İHA, uçuş simülatörü, Elektronik Harp HEWS ve Haberleşme ve Kent Güvenlik İdare Sistemleri KGYS projeleri ile istihbarat ve güvenliğe müteveccih alımlara ait meblağları; Türkiye Sınır ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut tahsisatlar ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydolunan tahsisatlardan motorbot alımına müteveccih meblağları; Orman Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut tahsisatlar ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydolunan tahsisatlardan Helikopter Alım Projesine ait meblağları; Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı bütçesi tahsisatlarından petrol ve doğalgaz boru hatları entegre güvenlik sistemi tedarikine ait meblağları; Afet ve Acil Gidişat Yönetimi Başkanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut tahsisatlardan Afet Sonrası Görüntü Operasyona İstasyonu Kurulması Projesine ait meblağları; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna bütçe ile tahsis edilen mevcut tahsisatlar ile bu Ktümörüm bütçesine kaydolunan tahsisatlardan yüksek süratli rüzgar tüneli üretimine müteveccih meblağları; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen tahsisatlar ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydolunan tahsisatlardan Özgün Helikopter Projesi Sertifikasyonu, Bölgesel Sivil Uçak Projesi Sertifikasyonu ve öteki sertifikasyon faaliyetlerine dair projelere ait meblağları; alakalı hizmetleri hakikatleştirmek üzere Korunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye alakasına göre; Ulusal Korunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı veya Eriştirme ve Altyapı Bakanı yetkilidir.

3 Korunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak meblağları bir yandan genel bütçeye kazanç, öteki yandan Ulusal Korunma Bakanlığı bütçesinin alakalı nizamlarına tahsisat kaydolmaya ve geçen seneler tahsisat bakiyelerini devretmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

4 Alakalı seneler bütçe yasaları uyarınca, yürütülmesi öngörülen projeler için Korunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılan meblağlardan kullanılmayan kısımlar, Korunma Sanayii Destekleme Fonundan alakalı genel bütçeli yönetin merkez muhasebe üniteyi hesabına; özel bütçeli yönetlerde ise muhasebe üniteyi hesabına yatırılır ve alakalı yönetin B işaretli cetveline kazanç kaydolunur. Gelir kaydolunan meblağlar karşılığını alakalı yönet bütçesine tahsisat kaydolmaya genel bütçeli yönetlerde Cumhurbaşkanı, özel bütçeli yönetlerde ise alakalı özel bütçeli yönet yetkilidir. Ulusal Korunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki yönetlerde tahsisat kaydı, seneyi yatırım programı ile ilişkilendirilerek yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çdenkli Kararlar

Hazine garantili ihtimal ve dış borcun ikraz limiti ile borç üstlenim vaat limiti ve borçlanmaya ait harekâtlar

MADDE 12 – 1 2019 senesinde, 28/3/2002 tarihli ve 4749 rakamlı Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Tertip Edilmesi Hakkında Yasaa göre sağlanacak; garantili ihtimal ve dış borcun ikraz limiti 4,5 milyar ABD dolarını aşamaz.

2 1 inci maddenin birinci fıkrasının a bendi ile tanımlanan başlangıç tahsisatlarının yüzde üçüne kadar ikrazen özel nizam Devlet iç borçlanma bonoyu ihraç edilebilir. Hazine ve Maliye Bakanı ikrazen ihraç edilecek özel nizam Devlet iç borçlanma tahvillerinin kamu anaparalı bankalar ile kamu müessese ve kuruluşları arasındaki dağılımını, tahvillerin vade, faiz ve öteki koşullarını tanımlamaya yetkilidir.

3 2019 senesinde 4749 rakamlı Yasaun 8/A maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanacak borç üstlenim vaadi 4,5 milyar ABD dolarını aşamaz.

Gelir ve giderlere ait öteki kararlar

MADDE 13 – 1 22/2/2005 tarihli ve 5302 rakamlı Şehir Özel Yöneti Yasaunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının f bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 rakamlı Belediye Yasaunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının f bendi uyarınca şehir özel yönetleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük meblağda parasal kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Cumhurbaşkanınca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 rakamlı Yasaun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının d bendi ile 5393 rakamlı Yasaun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının d bendi kapsamında hesaplanan faiz dahil borç limitinin hesaplanmasına dahil edilir. Ancak, şehir özel yönetleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile anaparasının yüzde 50’sinden aşırısına sahip oldukları firmalar tarafından Avrupa Birliği ile katılım evveli mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya Şehirler Bankası Anonim Firmayı aracılığıyla yapılan borçlanmalar ile SUKAP kapsamında yürütülecek işler için Şehirler Bankası Anonim İşletmesinden yapılan borçlanmalarda mevzubahisi borç stoku limitine uyma koşulu aranmaz.

2 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim İşletmesinin siyasi tehlike kapsamında yapacağı tahsilatın ve Bankanın faaliyet karlarından Hazineye tekabül eden temettü meblağlarının ve fantastik yedek akçelerinin tamamı veya bir kısmını, Bankanın siyasi tehlike alacağına mahsup etmeye ve mahsup operasyonlarını mahiyetlerine göre alakalı Devlet hesaplarına kaydolmaya Hazine ve Maliye Bakanı, bu harekâtlara karşılık gelen meblağları bir yandan bütçeye kazanç, öteki yandan da alakalı nizamlara tahsisat kaydolmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

3 2006 senesinden evvel katma bütçeli olan yönetlerden 5018 rakamlı Yasala genel bütçe kapsamına alınanların alakalı mevzuatında belirtilen müessese kazançları, genel bütçe kazancı olarak tahsil edilir.

4 4/12/1984 tarihli ve 3096 rakamlı Türkiye Elektrik Ktümörümü Dışındaki Kuruluşların Elektrik Yapımı, Mesajımı, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Yasa kapsamındaki natürel kaynakların ve kuruluşların şirket haklarının devrinden elde edilen kazançların tamamı genel bütçeye kazanç kaydolunur.

Yetki

MADDE 14 – 1 Bu Yasada ve öteki yasalarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bütçenin uygulanmasına müteveccih verilen yetkilerin kullanımı ve devrine ait hususlar Cumhurbaşkanı tarafından tanımlanır.

Yürürlük

MADDE 15 – 1 Bu Yasa 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – 1 Bu Yasa kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Türkiye Büyük Ulus Meclisi ile alakalı kararlarını Türkiye Büyük Ulus Meclisi Başkanı, Sayıştay Başkanlığı ile alakalı kararlarını Sayıştay Başkanı, tertip edici ve sorgulayıcı müesseselere ait kararlarını kendi heyetleri ve/veya müessese başkanları yürütür.