Defterdarlık Uzman Yardımcısı Maaşı

tarafından
153
Defterdarlık Uzman Yardımcısı Maaşı

Defterdarlık Uzmanlığı

Defterdarlık Uzmanları, görevlendirildikleri Defterdarlık ünitesinin vazife alanına giren mevzular ile bu ünitece yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak; Defterdarlığın vazife alanı çerçevesinde araştırma ve tahlillerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek; hizmetin geliştirilmesiyle alakalı çalışmalarda bulunmak ve bu emelle mevzuat ve uygulamaya ait görüş ve tekliflerini bildirmek gibi vazifeleri yürütürler.

Görev yerleri

Kariyer iş personeli arasında yer alan Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında Defterdarlık ünitelerinde Muhasebat, Ulusal Emlak, Muhakemat ve Personel  vazife yaparlar.

Fiyatları

Defterdarlık Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının Yardımcılarının aylık fiyatları, 657 rakamlı Devlet Memurları Yasayı kararlarına göre belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz bir “Defterdarlık Uzman Yardımcısı”, 2019 senesinin ilk altı ayında 4.531 TL net ücret alabiliyor. Net ücret meblağına Yabancı Dil Tazminatı ile BES kesintisi dahil edilmemiştir.

Uzman Yardımcılığına giriş

Defterdarlık Uzmanlığı işine, giriş imtihanıyla Defterdarlık Uzman Yardımcısı olarak girilir.

Sınav neticesinde, duyuru edilen atama yapılacak kadro rakamı kadar adayın soyması zafer sırasına göre yapılır.

Yetiştirilmeleri

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yarıyılı en az üç yıldır. Bu zaman içerisinde Defterdarlık Uzman Yardımcıları, aday memur eğitiminin yanı gizeme;

-Mesleksel esas eğitime tabi yakalanırlar.

-Mesleksel esas eğitimin bitirilmesinden sonra Defterdar emrinde veya Defterdarlık ünitelerinde görevlendirilirler.

-Öğrenim dallarına göre, bir senelik çalışmalarını müteakip iki ay süreli teftiş, analiz ve soruşturma mevzuatına ait eğitime tabi yakalanırlar.

-Tertip Edilen yabancı dil kurslarından yararlandırılabilirler.

Yeterlik Sınavı

Defterdarlık Uzman Yardımcıları, fiili hizmet zamanının en az üç sene olması koşuluyla yeterlik imtihanına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik imtihanının yazılı ve laflı ya da yalnızca laflı olarak yapılması, Uzman Yardımcılarının öğrenim dallarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Ek imtihan hakkı

Yeterlik imtihanında zaferli olamayanlar veya imtihana girmeye hak kazandığı halde geçerli bahaneyi olmaksızın imtihan hakkını kullanmayanlara, yeterlik imtihanından itibaren bir sene içinde ikinci defa imtihan hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik imtihanında zaferli olanlar Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanırlar.

Meslekten çıkarılmaları

Ek imtihan hakkı tanınanlardan zafer gösteremeyen veya imtihan hakkını kullanmayanlar, Defterdarlık Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlık taşra teşkilatında gidişatlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Görev yerlerinin değiştirilmesi

Defterdarlık Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzmanları Defterdar emrinde veya Defterdarlık ünitelerinde görevlendirilir.

Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanları yer değiştirme suretiyle cetmeye tabi olup, bunların atama operasyonları Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Ceddilmelerine Ait Yönetmelik kararları çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilir.

Defterdarlık ünitelerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzmanlarının soyuldukları şehirde beş sene çalışmaları gereklidir. Bunlardan, giriş imtihanından sonra özür halleri ortaya çıkanlar beş senelik vakti bitirmeden gidişatlarına uygun yerlere soyulabilir. Özür halleriyle alakalı olarak Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Ceddilmelerine Ait Yönetmelik kararları uygulanır. Beş senelik vakti bitirenlerin şehirler arası naklen soymaları kadro, lüzum vaziyeti ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.

Turneleri

Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanlarının memuriyet mahalli dışındaki çalışmaları turne temeline göre yapılır.

Turne programları, Defterdarlık Uzmanlarının değişik ilçelerde vazife yapmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir.

Turne müddetleri, Defterdarlık Uzmanlarının kıdemlerine göre iki ila dört ay arasında belirlenir.

Yeniden atanmaları

Defterdarlık Uzmanı unvanını kazandıktan sonra muhtelif sebeplerle Bakanlık ile bağlı ve alakalı kuruluşlarından ufalayanlardan öbür kamu müesseselerinde vazife yapıp da yine soyulmak isteyenler, adli ve yönetimsel ceza almamış olması ve Defterdarlık Uzmanlığından böldükten sonra geçen müddetin beş seneden fazla olmaması kaydıyla kadro ve lüzum vaziyetine göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yine Defterdarlık Uzmanlığına soyulabilir.

1. derece Defterdarlık Uzman Yardımcısı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,100 41.14 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 92 1,030.79 ₺
Ek Ödeme 125 1,400.53 ₺
Teftiş Tazminatı 20 224.09 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -85.84 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -35.66 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -162.83 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -293.10 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -97.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,698.32 ₺
Kesintiler Toplamı -674.43 ₺
Net Ücret 4,023.89 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,586.99 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,586.99 ₺