Defterdarlık Uzmanı Maaşı

tarafından
174
Defterdarlık Uzmanı Maaşı

Defterdar Nedir, Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Defterdar, Maliye Bakanlığı’nın şehir teşkilâtlarında misyonlu azami dereceli memurdur. Defterdarlığın kuruluş edildiği şehrin mali işlerinden mesuldür.

Defterdar, “defter yakalayan” şahıstır. Bir şehrin mali işlerden mesul azami rütbeli memurudur. Bulunduğu şehirde devletin mali işlerinin alakalı yasa ve mevzuatlara göre yürütülmesini temin etmekle mesul olan defterdarın altında muhtelif kademelerde memurlar görevlendirilir.

Defterdar Nedir, Ne İş Yapar?

“Defterdar” kelime anlamı ile “defter yakalayan” şahıstır. Sorumlu olduğu şehrin mali işlerini yürüten bireylerdir. Defterdarlar, Maliye Bakanlığının şehir teşkilatında misyonlu azami dereceli memurdur. Dramatiğeye ait alacakların tahsil edilmesini sağlar. Ayrıca, kamu hizmetlerine bütçeden lüzumlu ödemeleri yaptıran memurdur.

Maliye Bakanlığının himayeyi ve teftişi altında şehirlerde kurulan kamu yöneti olan defterdarlığın başındaki ad olan defterdar, müessesenin kuruluş edildiği şehrin tam mali işlerinden mesul olan şahıstır. Defterdar, ödenti ve harç gibi dramatiğe alacaklarının tahsil edilmesi ve defineye kazanç sağlanması gibi işlerden mesuldür. Ayrıca, genel bütçedeki tahsisattan kamu hizmetinde misyonlu memurlara, müstahdemlere veya istihkak sahiplerine lüzumlu ödemeleri yaptırmakla misyonludur. Maliye Bakanlığının şehir ve katma bütçeli ilçe teşkilatının amiri konumundaki defterdar, mali işlerin alakalı yasa ve mevzuatlara göre yürütülmesini temin eder.

Defterdarın Görevleri Nelerdir?

10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “1 rakamlı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, defterdarın tarifinin yanı gizeme defterdarın misyonlarına ait maddeler de kapsamaktadır. Kararnamenin 243. maddesine göre, defterdar, “misyon yaptığı şehirde Maliye Bakanlığının en büyük memuru” olarak belirlenir. Ayrıca, bakanlığın şehir ve ilçe teşkilatlarının da amiri konumundadır.

İsmi geçen kararnameye göre defterdar;

 • Mali harekâtların mevzuat kararlarına göre yürütülmesi,
 • Mali harekâtların sorgulanması,
 • Merkez ve taşra ünitelerinin suallerinin yanıtlandırılması,
 • Yasaa ters hareket edenler hakkında takibatta bulunulması,
 • Merkez ve bağlı ilçelerde misyonlu memurların cetmelerinin yapılmasından misyonlu ve mesuldür.

Aynı yasa maddesine göre, defterdara, lüzumlu görüldüğü takdir yeterli rakamda dayanakçı verilebilir. Ayrıca, defterdarın emrine, şehir ve ilçe ünitelerini defterdar ismine araştırmak ve sorgulamak üzere defterdarlık uzmanları veya defterdar uzman takviyecileri verilebilir.

Defterdarlık Üniteleri ve Görevleri

Yukarıda belirtilen kararnamenin 244. maddesine göre, defterdarlık üniteleri, defterdarın yönetimi altında misyon yapar. Buna göre, defterdarlıkların esas üniteleri şunlardır; muhasebat üniteleri, muhakemat üniteleri ve personel müdürlüğü. Ayrıca, megakent belediyeleri hudutlarındaki ilçe mülkmüdürlüklerinin dışındaki üniteler doğrudan defterdarlık bünyesindedir.

Muhasebat Üniteleri: Alakalı kararnamenin 245. maddesine göre, muhasebat üniteleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve mülkmüdürlüklerinden oluşmaktadır.

 • Muhasebe Müdürlükleri: Alakalı kararnamenin 246. maddesine göre, muhasebe müdürlükleri, şehirde veya bakanlığın görevlendirilmesi vaziyetinde şehir dışında genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütür. Görev alanları içinde saymanlıkların bakanlığa yollayacağı yarıyıl sonu ve öteki hesap bilgilerini toplayan muhasebe müdürlükleri, bu bilgileri hakimiyet ederek, alakalı usul ve temellere göre merkeze yollar. Ayrıca, saymanlıklar arasında koordinasyonun ve uygulama birliğinin sağlaması için defterdar ismine bazı görüş ve teklifler hazırlar. Muhasebe müdürlüğünde bir müdürşan altında yeterli rakamda müdür dayanakçısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve öteki personel bulunur.
 • Saymanlık Müdürlükleri: Alakalı kararnamenin 247. maddesine göre, saymanlık müdürlükleri, şehirde bölge müdürlüğü ve başmüdürlük olarak kurulan daireler ve askeri üniteler gibi daire ve ünitelerin saymanlık hizmetlerinin yürütülmesinden mesuldür. Ayrıca, bakanlık tarafından verilen öteki vazifeleri yerine getirirler. Döner anapara saymanlıklarının kadroları ise, Dramatiğe ve Maliye Bakanlığına aittir. Bu saymanlıklar şehirlerdeki defterdarlıklara bağlı olarak misyon yapar. Saymanlık müdürlüklerinde misyon yapan bir müdürşan altında yeterli rakamda müdür dayanakçısı görevlendirilir. Ayrıca, defterdarlık uzmanı, şef ve öteki personel de istihdam edilir.
 • Mülkmüdürlükleri: Alakalı kararnamenin 248. maddesinin göre, mülkmüdürlükleri, vezne ve muhasebe servislerinden oluşur. Bazı mülkmüdürlüklerinde tahakkuk, tahsilat ve dramatiğe avukatlığı servisleri de bulunur. Mülkmüdürlüklerinde iş hacmine göre yeterli rakamda saymanlık müdür dayanakçısı, defterdarlık uzmanı, şef ve öteki personel istihdam edilir. Mülkmüdürü, bakanlığın ilçe teşkilatının amiridir. Harekâtların mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Servislerin başındaki memurlar, harekâtların yasa veya mevzuatlara uygun olarak yapılmasından ilk mesul bireylerdir. Vezne ve muhasebe servislerinin bu mesullük dışındadır.

Muhakemat Üniteleri: Bahse mevzu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 249. maddesine göre, muhakemat üniteleri, muhakemat müdürlüklerinden oluşur. Müdürlük olmayan yerlerde dramatiğe avukatlığı servisi oluşturulur. Şehir ve ilçeye ait başhukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlüğünün misyonlarını muhakemat müdürlükleri ve dramatiğe avukatlıkları yerine getirir.

Personel Müdürlükleri: Alakalı kararnamenin 250. maddesine göre, personel müdürlükleri, şehir soymalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik operasyonlarını yapar. Şehir kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve farklılıkları ile alakalı önerilerde bulunma yetkisi olan personel müdürlükleri, aday memurların eğitim programlarını hazırlar ve uygular. Ayrıca, şehir teşkilatının hizmet içi eğitim tasarısının hazırlanmasını koordine eder ve uygulanmasına dayanakçı olur. Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ait harekâtları da yürüten personel müdürlükleri, bakanlık tarafından verilecek eş vazifeleri yapmakla da mesuldür.

Defterdarlık Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar?

Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan defterdarlık uhdesinde gerek görüldüğü gidişatlarda “defterdarlık uzmanı” istihdam edilmektedir. Atamalar, zafer sırasına ve kadro rakamına göre yapılır.

Defterdarlık uzmanlarının vazifeleri şunlardır;

 • Defterdarlık ünitesinde misyon alanına giren mevzularla alakalı hizmetleri yerine getirmek,
 • Görev aldığı ünitede yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,
 • Defterdarlığın misyon alanı kapsamında lüzumlu analiz ve araştırmalar bulunmak,
 • Defterdarlığın misyon alanı kapsamında proje üretmek ve mevcut projeleri geliştirmek,
 • Defterdarlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle alakalı çalışmalar yapmak,
 • Hizmetlerle alakalı mevzuat ve uygulamalara ait görüş ve tekliflerde bulunmak.
 • Kamu yönetleri ve bu yönetlere bağlı firmalardaki saymanlıklarda ve defterdarlık ünitelerinde teftişler ve analizler yapmak,
 • “3628 rakamlı Mülk Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Çaba Yasau”na göre soruşturma yapmak,
 • Görevlendirilmeleri halinde “4483 rakamlı Memurlar ve Öteki Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasa”a göre ön analiz yapmak,
 • Disiplin kaidelerine ters davrananlar hakkında soruşturma yapmak.

Defterdarlık uzmanları, hizmetlerin adaletli, yararlı ve faal sunulmasından mesuldür. İş etik kaidelerine uygun davranması beklenen defterdarlık uzmanları, işin saygıdeğerliğini ve güven duygusunu sallamamaya itina göstermelidir. Yönete değer verme ve nesnel olmayı temel alan defterdarlık uzmanları, vazifesini sorgulanan ünitenin faaliyetlerini aksatmayacak biçimde ifa etmek zorundadır.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Nedir?

Defterdarlık uzmanı ve defterdarlık uzman takviyecileri, defterdarlıkların bünyesindeki muhasebat, muhakemat ve personel ünitelerinde misyon alırlar. Defterdarlık uzmanı olabilmek için ilk olarak imtihan ile “defterdarlık uzman dayanakçılığı” vazifesinde bulunmak gerekir. Bu misyon, en az 3 yıldır. Bu vakit içinde memur eğitimi ve mesleksel esas eğitime tabi yakalanan defterdar uzman takviyecileri, eğitimlerin ardından defterdar emrinde veya defterdarlık ünitelerinde görevlendirilir.

Bir senelik çalışmalarının ardından iki aylık teftiş, analiz ve soruşturma mevzuatı eğitimleri alırlar. Bu eğitim, öğrenim dalına göre değişmektedir. Ayrıca, bu yarıyılda yabancı dil kurslarından da faydalandırılabilirler. Fiili hizmet vakitleri en az 3 sene olan defterdarlık uzman takviyecileri, yeterlik imtihanına girmeye hak kazanır. Öğrenim dallarına göre yeterlik imtihanı yazılı, laflı veya yalnızca laflı olabilir. Yeterlik imtihanında galibiyetsiz olanlara 1 sene içinde ikinci kez imtihan hakkı tanınır.

Yeterlik imtihanında zaferli olan defterdarlık uzman takviyecileri, defterdarlık uzmanı olarak soyulur. Aynı şehirde en az 5 sene çalışmaları gereklidir. Özür halleri ortaya çıkarsa 5 senelik vakti bitirmeden uygun yerlere atama yapılabilir. Beş senelik vakti bitirenler ise, lüzum vaziyetine göre şehirler arası naklen soyulabilirler. Atamalar, Maliye Bakanlığı tarafından yapılır. Defterdarlık uzmanları, turne temeline göre memuriyet mahalli dışındaki çalışmalarda misyon alabilir. Değişik ilçelerde misyon yapmayı temel alan turne programları süresi 2 ila 4 ay arasında değişir.

Defterdarlık uzman dayanakçılığı giriş imtihanı, üzüntüye, yazılı ve laflı imtihan olmak üzere üç evrelidir. Sınava gireceklerin “657 rakamlı Devlet Memurları Yasau”nun 48’inci maddesinde ifade edilen genel koşulları taşıması gerekir. Sınava en az 4 senelik lisans programı mezunları katılabilir. İktisat, firma, iktisadi ve yönetimsel bilimler, hukuk ve siyasal bilgiler fakülteleri başta olmak üzere mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat, eğitim ve bağlantı fakülteleri mezunları da bu imtihana katılabilir. Ayrıca, yurtdışında denkliği bulunan üniversitelerin aynı fakültelerinden mezun olanlar da müracaat yapabilir. Atama için Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan KPSS yeterli puanı alması gerekir.

Osmanlı’da Defterdarlık

İslam devletlerinde defterdar, günümüzdeki Maliye Bakanı’na karşılık gelen memurdur. İslam devletlerinde ilk kere Halife Hazreti Ömer, definenin kazançlarının bir deftere kaydolunmasını istemiş ve bunun için bir şahsı görevlendirmiştir. Bazı tarihi kayıtlardan ilk defterdarlığın Hazreti Ömer yarıyılında doğduğunu belirtmektedir.

Defterdar, Selçuklular’da “müstevfî” veya “sâhib-i dîvân-ı istîfâ” ismiyle anılırdı. İlhanlılar, maliyenin başındaki birey için XIII. asra kadar “defterdârî-i memâlik” deyimini kullanmışlardır. Osmanlılar, İlhanlılar’ın kullandığı deyimi özümseyerek devletin mali işlerinden birinci derecede mesul bireye “defterdar” demişlerdir.

Osmanlı’nın resmî terminolojisinde “bâb-ı defterî” olarak da anılmıştır. Osmanlı Devleti’nde “maliye nazırı” makamının karşılığı olan defterdar, aynı zamanda Divan-ı Hümayun azasıydı. Osmanlı’da defterdarlık makamının ne zaman kurulduğu bütün olarak öğrenilmemektedir. Bazı tarihi kaynaklarda I. Murat yarıyılının 1359-1360 Mihalliç kadısı Çelebi bin Mehmet, ilk defterdar olarak geçmektedir. I. Beyazıd yarıyılında 1389-1402 misyon yapan şair Zahiri’nin ismi de “başdefterdar” olarak kaydolunmuştur. Uzunçarşılı II. Murad yarıyılına ait bazı vakfiyelerdeki tanıklar arasında “defterdar” ve “defterî” sıfatını taşıyanların bulunması nedeniyle defterdarlığın en geç XV. asrın başlarında var olduğu da ileri sürülmektedir.

Başdefterdalık, defterdarlar hiyerarşisinde en üst defterdar seviyesidir. Başdeftardarlar, 14. ve 19. asır arasında Osmanlı’daki azami maliye vazifelisiydi. Fatih’in kanunnamesine “padişahın mülklerinin vekili” veya “vezir-i üyem” olarak belirlendi. Devletin definesi başdefterdar huzurunda açılıp kapatılırdı. Vezir ve kazaskerlerden daha düşük bir makam olan defterdarlık, yeniçeri ağasının üzerindeydi.

Fâtih Yasanâmesi’nde “başdefterdar” ve “defterdarlar” deyimleri geçmektedir. Buna göre, ikinci defterdarlığın bu devirde kurulduğu belirtilmektedir. Kanûnî Sultan Süleyman yarıyılında “şıkk-ı sânî” ismiyle bir defterdarlık müesseseyi teşkil edilmiş ve yalılar ve İstanbul’daki devlet tüketmelerinde finansman vasıtayı müessese olan mukataalar, bu müesseseye bağlanmıştır. XVIII. asır sonlarına kadar başdefterdarlığın ehemmiyeti daha çoğalmıştır. III. Selim yarıyılında 1793 Nizâm-ı Cedîd ordusunun kurulmasıyla malî işlere bakacak yeni bir defterdarlığa lüzum dinlenmiştir. Bu yarıyılda ordunun başındaki “Tâlimli Asker Nâzırlığı” şıkk-ı sânî defterdarı uhdesine verilmiş; böylece “Îrâd-ı Cedîd Nâzırı” ismiyle anılmaya başlanmıştır. II. Mahmud yarıyılında Mukātaat Dramatiğesi kurulunca başına getirilen kişi “Mansûre Defterdarı” olarak anılmışır. Tanzimat’ın arifesinde 1837 sonlarında Hazîne-i Âmire ile Darphâne Dramatiğesi birleşti ve başdefterdarlık lağvedilmiştir. Yeni kurumun başındaki bireye “Darphâne-i Âmire Defterdarı” ismi verilmiştir.

Fâtih Yasanâmesi’ne göre, defterdar, padişahın mülkünün vekiliydi. Defterdarın izni olmadan defineden tek bir akçe bile alınamazdı. Defterdarlar da bilgi talep etmeden defineden 2 akçeden fazla akçe veremezdi. Mali mevzularla alakalı kararlar defterdar tarafından yazılırdı. Dîvân-ı Hümâyun’da malî mevzularla alakalı davalar başdefterdar tarafından görülürdü. Başdefterdarlar, kararlarında her zaman veziriazama danışırdı.

14. asırda müderris ve kadılar arasından seçilen başdefterdarlar, Topkapı Sarayı’nda eğitim alırdı. Bu yarıyıldan itibaren defterdarlık, hiyerarşik bir devlet vazifeyi haline geldi. Defterdarlar, “mukataa” isimli ödenti ünitelerinin topladığı kazançları merkeze yollamakla mükellefti. Ayrıca, maden şirketleri gibi muhtelif şirketlerin kazançlardan da meseleliydi. Tüm bunların muhasebesini da yapan görevlilerdi.

Osmanlı’da eyaletlerde misyonlu defterdarlara “eyalet defterdarı” veya “nazır-ı emval” ismi verilirdi. Cumhuriyet yarıyılında eyaletlerin yerine kuruluş edilen şehirlerdeki azami maliye misyonlusu “defterdar” olarak adlandırıldı. Gşanımızda da hali hazırda bu anlamda kullanılmaktadır.

1. derece KPSS Defterdarlık Uzmanı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,025 75.74 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 130 1,456.55 ₺
Ek Ödeme 140 1,568.60 ₺
Teftiş Tazminatı 20 224.09 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -115.56 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -42.40 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -197.09 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -354.77 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -118.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,586.22 ₺
Kesintiler Toplamı -827.82 ₺
Net Ücret 4,758.40 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,785.12 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,785.12 ₺