Destek Hizmetleri Daire Başkanı Maaşı

tarafından
162
Destek Hizmetleri Daire Başkanı Maaşı

I Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

1.Genel Müdürlük personelinin atama, atama, izin, emeklilik, yurt içi geçici görevlendirme, sıhhat vb. harekâtlarını tasarlamak, koordine etmek ve yürütmek,

2.   Sıhhat Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi SSGDP uyarınca kontratı imza atılan danışmanların izin, yurt içi geçici görevlendirme, sıhhat, hakikatleştirdiği hizmetlerin tetkik ve kabulü, hakediş, ödeme vb. harekâtlarını tasarlamak, koordine etmek ve yürütmek,

3.Genel Müdürlük ünitelerince lüzum dinlenen her türlü kırtasiye, ofis malzemeleri, demirbaş malzeme ile eğitim ve organizasyon hizmetlerinin arzlarını tasarlamak ve satın alma harekâtları için İhale Daire Başkanlığına yollamak,

4.Gelen ve giden dokümanların teslim alınması, hakimiyeti, kayıt edilmesi ve teslim edilmesi gibi faaliyetlerin mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

5.Genel Müdürlük ünitelerine ait her türlü malzemenin Arşiv Hizmetlerine dair mevzuat kararları istikametinde arşivlenmesi ve tahrip edilmesi ile alakalı faaliyetleri tasarlamak ve koordine etmek,

6.Bağlı ünitelerin misyon alanındaki iş ve harekâtlarla alakalı tüketmeler ile Genel Müdürlük personelinin ücret ve yolluk, telefon, internet, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri ile alakalı tahakkuk dokümanlarını tertip edip ödenmelerini sağlamak,

7.Genel Müdürlük ünitelerine ait taşınır kayıtlarının Taşınır Mülk Yönetmeliğine uygun olarak yakalanması, yılsonu raporlarının Strateji Başkanlığı, Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığına sevk edilmesi faaliyetlerini yürütmek,

8.İç Hakimiyet Sisteminin kurulması, Kamu İç Hakimiyet Standartlarının mevzuatına uygun olarak oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi, zorunlu iyileştirmelerin yapılması ve kurulan İç Hakimiyet Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi hususlarına ait faaliyetleri tasarlamak, yürütmek ve koordine etmek,

9.Kamu Müessese ve Kuruluşları veya Bakanlığın öbür üniteleri tarafından istenilen ve birden fazla Daire Başkanlığını ilgilendiren Bakanlıklar arası görüş isteme yazıları, Hukuk Müşavirliğinden gelen 1.haciz ihbarnameleri, Bilgi Edinme Yasayı çerçevesinde istenilen bilgiler vb. iş ve harekâtların koordinesini sağlamak,

10.Genel Müdürlüğün senelik eğitim lüzumlarını tanımlamak ve bu eğitimlerin hakikatleştirilmesi faaliyetlerini yürütmek,

11.Genel Müdürlüğe tahsis edilen fiziki mekânların bakım ve onarım gereksinimleri ile paklik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde alana gelebilecek aksaklıkların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesini ve giderilmesini sağlamak,

12.Genel Müdürlükten istenilen yazılı veya laflı sual önergelerine verilecek yanıt metinlerini, sual önergeleri yanıtlarının hazırlanmasında uygulanacak usul ve temellere göre hazırlamak,

13.Tetkik ve kabul komitelerinin teşkilinde alakalı dairelere mevzusunda uzman personel görevlendirmek,

14.Görev alanına giren mevzularda açılan davaları takip etmek, alakalı duruşma tarafından istenilen bilgi ve dokümanları legal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına yollamak veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak alakalı duruşmaya eriştirmek,

15.Görev alanına giren tüm iş ve harekâtlarla alakalı bilgi, doküman ve evrakları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve teftiş mekanizmalarına karşı bilgi ve doküman sunmak,

16.İmza yetkileri direktifi ve yetki devri çerçevesinde alakalı tüm müessese ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

17.Yukarıdaki tüm faaliyetlerini tanımlanmış periyoda bağlı olmaksızın asıllaşan faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

18.Genel Müdür ve alakalı Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen öbür vazifeleri yerine getirmek.

1. derece Destek Hizmetleri Daire Başkanı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 28,575 3,370.12 ₺
Fiyat Göstergesi 54,180 6,389.97 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -683.01 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -74.08 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -293.51 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -528.32 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -176.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,760.09 ₺
Kesintiler Toplamı -1,754.92 ₺
Net Ücret 8,005.17 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 5,568.14 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 5,568.14 ₺