Devlet Personel Başkanı Maaşı

tarafından
194
Devlet Personel Başkanı Maaşı

Devlet Personel Başkanlığının kurulmasını gerektiren ana nedenler olan personel rejiminin temellerini tanımlama, Devlet personel siyasetinin tanımlanmasında Bakanlar Heyetine dayanakçı olmak ve bu mevzularda koordinasyonu sağlamak vazifeleri hususunda, kendiliğinden veya hükümetlerin bu doğrultuda görevlendirmesi üzerine muhtelif zamanlarda yürüttüğü çalışmalara tesadüfülmektedir. Misalin, kamu iktisadi girişimlerinde çalışan personelin meşru ve mali rejimini tertip etmek üzere 399 rakamlı Yasa Kararında Kararnameyi hazırlayarak bu alandaki büyük bir lüzumu gidermiştir.

Devlet Personel Başkanlığına, eğitime ait verilmiş olan yetki ve misyonlar, merkezi personel teşkilatı olmanın bir neticeyi olarak çok kapsamlı yakalanmıştır. Bu husustaki çalışmalar Eğitim Dairesi tarafından yürütülmektedir. Devlet Personel Başkanlığının Eğitim Dairesinin eğitim hususunda bugüne kadar yerine getirebildiği çalışmalar; Devlet Memurları Eğitimi Genel Tasarıyı, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Ait Genel Yönetmelik, Yetiştirilmek Emeliyle Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, Yurt İçinde Zoraki Hizmet Karşılığı Talebe Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliğinin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak, müesseselere hizmet içi eğitim idaremeliklerinin çıkarılmasında dayanakçı olmak, müesseselerden gelen aday eğitim programlarının yanlışlıklarını düzenlemek, beceriksizlerini bitirdirmek, yurt içinde zoraki hizmet karşılığı talebe okutma ve ihtisas yaptırma arzında bulunan müesseselerle yetiştirmek emeliyle yurt dışına personel yollama arzında bulunan müesseselere kontenjan tahsis operasyonlarını yürütme, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi’nde Yabancı dil eğitimine alınacak personeli tanımlama, üst kademe idareyicilerinin yetiştirilmesine ait yasa krokileri hazırlama, muhtelif zamanlarda tek başına veya bazı kuruluşlarla işbirliği içinde üst kademe idareyicilerine ve belediyelerin personeline eğitim programları tertip etme, müesseselerin eğitim faaliyetlerinin, anketlerin doldurtulması suretiyle istatistiki bilgi haline getirerek, Devlet İstatistik Enstitüsü ile beraber bu istatistiki bilgileri yayınlama biçiminde sayılabilir.

190 rakamlı Kanun Hükmünde Kararname ve alakalı Yönetmelik kararları çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığının sekreteryalığında, genel ve katma bütçeli müesseseler için Maliye Bakanlığı ile mahalli yönetler için İçişleri Bakanlığıyla oluşturulan ilkeler güzergahında kadro iptal, ihdas, hür vazgeçme, farklılık, tahsis-tenkis operasyonlarının kumpaslı olarak yürütülmektedir. İlk kere Devlet memuru olarak ceddilecekler için yapılacak yeterlik ve müsabaka imtihanlarının temellerini tanımlayan genel bir idaremelik hazırlayarak müesseselerin bu hususta çıkaracakları müessesesel atama idaremeliklerinin Tüzüğe, yasalara ve genel idaremeliğe uygun, hizmet özelliklerini koruyacak, denklik ve hakı bozmayacak bir biçimde tertip edilmesini sağlama, genel ve katma bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi girişimleri ve mahalli yönetlerden gelen sarihten atama arzlarını değerlendirmek biçimindeki çalışmalar Başkanlığın işe alma hususundaki uygulamalarına misal gösterilebilir.

4046 rakamlı Yasa gereğince özelleştirilen ve özelleştirme programına alınan kuruluşlardaki personelin değişik kamu müessese ve kuruluşlarına nakliyle görevlendirilmesi üzerine Devlet Personel Başkanlığına verilen sarihten atama arzlarının değerlendirilmesi operasyonlarının, kamu istihdam siyasetleri ve kuruluşların minimum hizmet icapları gibi soyut ve ölçülmesi güç ölçütlere bağlanmasına karşın, Başkanlık uzmanlarının, soyut sayılabilecek ölçütleri, denk işe denk fiyat ilkesini hakikatleştirme, günün büyüyen ve deşişen koşullarına uygun unvanlara personel alınmasını sağlama gibi somutlaştırma gayretlerinin giriştişi görülmektedir. Bekçi kadroları yerine koruma ve güvenlik kadrolarına yapılacak cetmelere izin verilmesi, teknisyen takviyecisi kadrolarının zamanla boşaltılarak teknisyen kadrosuyla değiştirilmesi hedeflenerek bu kadrolara atama izni verilmemesi buna misal gösterilebilir.

Kamu müessese ve kuruluşlarının 657 rakamlı Yasaun 4/B maddesine göre kontratlı personel çalıştırılması arzlarına ait harekâtlar ile geçici personel uygulamasına ait olarak, bir kısım üniversitelerin sanat kısımlarında model çalıştırılması, DİE’de geçici olarak istatistikçilerin istihdam edilmesi Kamu İktisadi Girişimlerine ait geçici personel arzlarının değerlendirilmesi gibi operasyonlar da Başkanlığın kumpaslı olarak yürüttüğü işlemlerdendir.

1. derece Devlet Personel Başkanı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 39,750 4,688.10 ₺
Fiyat Göstergesi 74,530 8,790.04 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -977.08 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -102.30 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -450.52 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -810.93 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -270.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 13,478.14 ₺
Kesintiler Toplamı -2,610.83 ₺
Net Ücret 10,867.31 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 7,528.59 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 7,528.59 ₺