Eşi Hasta Olan Memur İzin Kullanabilir Mi? Hangi İzinleri Kullanabilir?

tarafından
65
Eşi Hasta Olan Memur İzin Kullanabilir Mi? Hangi İzinleri Kullanabilir?

Yaşamta sıhhatten daha ehemmiyetli olan ne olabilir? Yaşadığımız meseleler sayesinde, hastalıklar sayesinde bedelini kavradığımız sıhhatimizle alakalı zamanla daha dikkatli oluyoruz. Kendi yaşamımız dışında sevdiklerimizin sağlığı da bir o kadar ehemmiyetli. Özellikle de anne, baba, eş ve çocukların sıhhat vaziyeti yaşamımızı dolaysız olarak etkileyebiliyor. Çoğu zaman onlara bakmamız, onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Özellikle de devlet memurlarının bu gidişatta ne gibi haklarının olduğu, izin alıp alamayacağı ve hangi izinleri, kaç gün kullanacağı merak ediliyor.

Eşi Hastalanan Memur İzin Kullanabilir Mi?

Hastalık sebebiyle veya ağır bir kaza geçirdiği için memurun eşi sağlık kurumuna yatırılabilir veya ayakta rehabilitasyon görmesi gerekebilir. Bu gidişatta memurun eşine, yaşam dostuna eşlik etmesi, ona destekledimesi veya refakat etmesi gerekebilir. Böyle bir gidişat mevzubahisi olursa memurun dükkanından, müessesesinden izin alması gerekmektedir. 657 rakamlı Devlet Memurları Yasau uyarınca devlet memurlarına senelik izin, aylıksız izin, hastalık izni, bahane izni, sıhhat izni, refakat izni kullanma hakkı tanınır. Bu izinler dışında mesai saatleri içinde personelin misyon başında olması gerekir. Başka bir ifadeyle memur eşinin sıhhat vaziyeti sebebiyle bazı izinleri kullanabilir.

Eşi Hastalanan Memur Hangi İzinleri Kullanabilir?

Ayakta rehabilitasyon gören eşi için  memura verilecek izni tertip eden bir yasa ya da mevzuat yoktur. Bu kapsamda izin isteyen memura basitlik sağlanıp sağlanmayacağı, hangi iznini kullanacağı idare tarafından tanımlanır. Ancak mevzubahisi sıhhat olduğunda iyi gayeyle hareket edilmesi gerekmektedir. Ancak bu vaziyetin suistimal edilmemesi için, verilen izinlerin başka emellerle kullanılmaması için memurdan doküman istenebilir. Özetle ayakta rehabilitasyon gören eşi için izin isteyen memura amirlerinin sağlayacağı basitliğe göre izin verilebilir.

Memurun Refakat İzni Kullanması

Memurun eşi bir kaza geçirirse veya uzun süren rehabilitasyon görmesi gidişatında memur refakat etmemesi gidişatında eşinin yaşamının riske gireceğine veya mağduriyet doğacağına ait sıhhat raporu takdim etmelidir. Bu gidişatta eşinin hastalığına bağlı olarak 6 aya kadar refakat izni kullanması olası olacaktır. Bu kapsamda verilen sıhhat heyeti raporu sebebiyle memura refakat izni süresince aylık ve özlük hak kesintisi uygulanmaz.

Memurun Bahane İzni Kullanması

657 rakamlı DMK’da belirtilen gerekçeler mevzubahisi olursa başka bir deyişle konutluluk, doğum, vefat, çocuk, gebelik gibi sebeplerden dolayı personele bahane izni verilmesi gereklidir. Ancak bu haller dışında da personellere bahane izni verilebilir. Personelin amiri tarafından arz değerlendirilir ve uygun görülürse 10 güne kadar bahane izni verilebilir. Hoca dışındaki memurlar için bu müddetin lüzumlu haller sebebiyle uzatılmasının istenmesi gidişatında, senelik izinden düşmesi koşuluyla 10 güne kadar yine bahane izni verilebilir.

Sonuç olarak eşinin rahatsızlığı, hastalığı sebebiyle bahane izni arz eden memura 10 güne kadar izin verilebilir. Memurun bu zamanı uzatmak için müracaat yaptığında senelik izinden düşmesi şartıyla 10 güne kadar yine bahane izni verilebilir. Ancak bu yine izin isteme hakkı bulunan memurlar arasında hocalar bulunmaz.

Memurun Senelik İzin Kullanması

Hizmet süresi 1-10 sene arasında olan memurun 20 gün, hizmeti 10 seneden fazla olan personelin ise 30 gün senelik izin kullanma hakkı bulunur. Bu izinler idareyicinin uygun bulacağı vakitlerde toplu veya kısmi izin verilebilir. Birbirini izleyen 2 senede izin bir arada verilebilir. Hocalar ise yaz tatilinde dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadır. Bu sebeple hastalık, bahane izinleri dışında senelik izin verilmez. Bu kapsamda hasta eşin yanında olmak isteyen memur refakat, bahane izni alamadığı gidişatlarda müesseselerince, idareyicilerinde basitlik sağlanmayan memur isterse senelik izin kullanabilir.

Memurun Aylıksız İzin Kullanması

Eşi rahatsız olması sebebiyle refakat izni kullanan memur bu izin süresi bittikten sonra 18 aya kadar aylık almadan, maaş almadan izin kullanabilir. Ancak bu gidişatta sıhhat gidişatını sıhhat heyeti raporuyla dokümanlandırması koşuldur. 5 senelik hizmet müddetini dolduran şahıs memurluk yaşamı süresince en fazla 2 kere kullanmak üzere toplam 12 aya kadar maaş almadan izin kullanabilir. Bu sebeple eşi hasta olan memur değişik izin haklarının yanı gizeme bu biçimde de maaş almadan izin alabilmektedir.

Eşi Hasta ve Manili Olan Memurun İzin Kullanması

Eşi manili olan kamu personeli, yaşam dostunun lüzumlu gereksinimlerini karşılamak kastıyla mesai saatlerinde, çalıştığı saatlerde de eşinin yanında bulunmak zorunda kalabilir. Bu mevzuda kamu personeline izin verilmesiyle alakalı çerçeve 657 rakamlı yasada yer almaz. 2010/2 başbakanlık genelgesinde ise bakmakla mükellef olunan aile azalarından birinin fukara manili olduğu manili sıhhat heyeti raporu ile dokümanlandırılırsa mesai saatleri içinde memura basitlik sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak başbakanlık müesseseyi ortadan kalktığı için bu genelge sadece bir tekliften ibarettir.