Mübaşir Maaşı

tarafından
243
Mübaşir Maaşı

Mübaşir, duruşma salonunda mahkemeye girecek olan şahısları ve şahitleri çağırmakla, yargıcın isteklerini yerine getirmekle ve evrakları getirmekle mükellef olan kimselerdir. Ulus arasında “çığırtkan” olarak da öğrenilen mübaşirler, iş olarak takviyeci hizmet sınıfı kategorisinde yer almaktadır. Mübaşirler aynı zamanda duruşmadaki dosyaların kumpasından, mahkeme günü mahkemesi olan dosyaları sıralamaktan ve dosyaya ilave edilecek olan dokümanları takip etmekten mesuldür. Türkiye Cumhuriyeti duruşmalarında misyon yapmaktadırlar. Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışırlar. Mübaşirler yalnızca adliyelerde çalışabilirler. Adalet Bakanlığı, cezaevleri ve eşi müesseselerde çalışamazlar. Mübaşir cetmeleri devlet tarafından yapılır ve bu sebeple KPSS imtihanından 70’in üzerinde puan alınması gerekmektedir. En az lise mezunu olma koşulu aranmaktadır.

Mübaşirin Görevleri

Mübaşirler, duruşma salonlarındaki mahkemelerin görülmesi safhasında ehemmiyetli vazifeler yerine getirmektedir. Adliyelerdeki işlerin büyük çoğunluğunu tutanak kâtibi ile beraber yapan mübaşirlerin misyonları çok kolay gibi gözükse de oldukça ehemmiyetlidir. Mahkemelerin işleyişinin topallamaması, dosyaların noksansız kaydolunması ve hâkime noksansız dosya verilmesi gibi misyonları ifa ederken mübaşirlerin oldukça dikkatli ve şuurlu hareket etmesi gerekmektedir. Mahkeme salonuna girecek olanları çağırmak, tutanak yakalamak gibi misyonları dışında mübaşirin pek çok misyonu bulunmaktadır. Bunlar şu biçimdedir:

 • Mahkeme sırasında mahkemeye gelen tarafları ve mahkemede şahitlik edecek şahısları çağırmak, mahkeme salonuna girmelerini sağlamak, duracakları yerleri göstermek ve bunlara uyulmasını sağlamak mübaşirin temel görevidir.
 • Mahkemeye gelenlerden evrakları toplayarak hâkime vermek ve mahkemenin yapıldığı salonda hâkimden aldığı emirlere uygun olarak disiplini sağlamak mübaşirin bir değişik görevidir.
 • Mahkeme sırasında laf söyleyecek olan şahsın lafını ayakta söylemesini sağlayan mübaşir, salonda bulunanları da ayağa kalkmaları mevzusunda uyarmaktadır.
 • Mübaşir, yemin verildiği ve kararın söylendiği esnada mahkeme salonunda bulunanları uyması gereken kaideler hakkında uyarmaktadır.
 • Mahkemenin kapalı yapılması mevzusunda karar alındığında salonu boşaltmakla ve mahkemenin kapalı yapıldığına dair levhayı kapıya asmakla mesuldür.
 • Eğer mahkeme tarihi ertelendiyse mübaşir, mahkeme tarihinin ertelendiğine dair bilgi kâğıdını taraflara vermektedir.
 • İnternet üzerinden bilgilendirme sistemi olmayan adliyelerde günlük mahkeme listesini herkesin görebileceği bir biçimde asmak mübaşirin bir değişik görevidir.
 • Mübaşir, duruşmanın yazdığı yazıları zimmet defterine kaydolarak alakalı makamlara teslim etmektedir. Ayrıca müzekkere ve bildirileri de alakalı makamlara eriştirmek üzere posta harekâtlarını yapmakla yükümlüdür.
 • Duruşma başkanı ve hâkimin uygun gördüğü yazı işleri müdürünün teftişi altında kalem işlerinde çalışmak, mübaşirin mahkemeler dışında yaptığı görevidir.
 • Mahkemeye ait olan ve postaya verilecek dokümanları postaya teslim ederek kuryelenmesini sağlamak mübaşirin görevidir.
 • Tutanak kâtibinin hazırladığı mahkeme dosyalarını alan mübaşirler, dosyaları mahkeme gününden evvel araştırılması için hâkime ve Cumhuriyet savcısına götürmekle yükümlüdür.
 • Hâkimin isteği yönünde dosyadan verilmesi istenen belge misalini hâkime vermektedir.
 • Arşive götürülmesi ve arşivden çıkarılması gereken dosyaları tertip ederek arşivi kumpaslı yakalayan mübaşir, genel anlamda arşiv işlerinde de mesuldür. Sunulan dokümanları kumpaslı bir biçimde dosyaya takmak da mübaşire ait bir görevdir.
 • Hâkim ve tutanak kâtibi ile beraber bulgulara giderek takviyeci olmak, yasa ve idaremeliklerle yüklenmiş hâkimin ve bağlı bulunduğu yazı işlerinin vereceği misyonları yapmak mübaşirin misyonları arasında yer almaktadır.

Mübaşirin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Mübaşirlik bir devlet memuriyetidir. Bu sebeple bir mübaşirin devletin tanımladığı ve yasalarla desteklenen kalitelere sahip olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayabilen bir kimse mübaşir olabilir. Bu kalite ve koşullar şu biçimdedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak mübaşir olmak için aranan en ehemmiyetli şarttır.
 • 35 yaşının aşılmamış olması ve erkek adaylar için askerlikle rastgele bir alakasının kalmamış olması gerekmektedir.
 • Rastgele bir kabahat işlememiş, bu kabahatlerden karar giymemiş ve kamu haklarından yoksun kalmamış olmak bir değişik aranan şarttır.
 • En az lise mezunu olması, KPSS imtihanından 70 puan üzerinde puan alması ve arşiv araştırmasından pozitif netice alması gerekmektedir.
 • Mübaşir olacak şahsın, vazifesini yerine getirmesine mani teşkil edecek rastgele bir us hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
 • Mübaşirlerin zabıt öğrenme becerisine sahip olması da aranan bir niteliktir.
 • Bu koşullar sağlandıktan sonraki evre ise müzakeredir. Ziyaretlerde genellikle şahsi özellikler, ailedeki fertler ve bunun gibi özel sualler sorulmaktadır. Bu suallerin dışında genel kültür, inkılâp tarihi ve aktüel mevzularla alakalı sualler de gelmektedir.
1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu – Adalet Bakanlığı Mübaşir Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 800 29.92 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 61 683.46 ₺
Ek Ödeme 90 1,008.38 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -96.15 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -28.26 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -134.26 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -241.67 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -80.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 3,723.53 ₺
Kesintiler Toplamı -580.34 ₺
Net Ücret 3,143.19 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,655.76 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,655.76 ₺