Noter Ücretleri 2020 Ne Kadar? Noter Harçları 2020 Ne Kadar?

tarafından
58
Noter Ücretleri 2020 Ne Kadar? Noter Harçları 2020 Ne Kadar?
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir tutarı ihtiva eden her nevi tahvil, mukavelename ve kağıtlardan beher imza içinBinde 1,13Ek paragraf: 29/3/2018-7104/21 md. Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis vasıtalarına ait ticari plakaların devrine ait harekâtlarda, alım satım kıymeti üzerinden Alınacak harcın ölçüsünde, bu fıkrada düzenlenen üst hudut dikkate alınmaz.Binde 30Tam imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam ölçüyü 92,50 TL’den az, 47.598,90 TL’den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen bedeli muhakkak itimatlardanBinde 2,27Harç ölçüyü 6,40 TL’den az olamaz, harç senelik olarak hesaplanır. Bir seneden fazla olan her sene için ilave olarak yarı harç alınır.
Sene kesirleri bütün haysiyet olunur.3. Gayrimenkul ve menkullerin yöneti harcı:Binde 4,55Harç senelik olarak hesaplanır, bir seneden fazla olan her sene için ilave olarak yarı harç alınır. Sene kesirleri bütün haysiyet olunur. Gayrimenkullerin kıymetleri muhakkak değilse bedeller takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan0,8345. 3239 rakamlı Yasaun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
II. Maktu harçlar:
1.Muhakkak tutarı ihtiva etmeyen ve alınacak harç ölçüyü yasa ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan tahvil, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden

14,30 TL

2.Her nevi beyanname6830 rakamlı Yasa kararları muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak şartnameler dahilihbar, uyarı ve protestolardan muhataba beyanname edilecek beher nüsha için25,10 TL3. 6728 rakamlı Yasaun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016 Vekaletnamelerde beher imza için18,80 TL4. 6728 rakamlı Yasaun 37 nci maddesi ile değişen biçimi. Yürürlük:9/8/2016 Defter tasdiki kuruluş evresinde yapılan tasdikler hariç:
a Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri Beher defter için:
aa Şirket defteri ve değişik her türlü defterler35,70 TLbb Hür iş hasılat defteri44,40 TLcc Bilanço temeline göre yakalanan defterler44,40 TLb Açılış tasdiklerinde sayfaların damgalanması:
100 sayfaya kadar 100 dahil11,50 TL100 sayfadan yukarıya beher 50 sayfa ve aşırısı için11,50 TL5035 rakamlı Yasaun 35 inci maddesi ile ilave edilen bent. Yürürlük:1/1/2004 Ticaret sicili memuriyetlerince yapılacak defter tasdiki harekâtlarından yukarıyada belirtilen harçlar aynen alınır
5.Suretler ve çeviriler:
a Alakalılara veya takdim edenlere verilecek her türlü mukavele, tahvil, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından2,40 TLb Çeviri suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve çevirileri beher sayfasından Fotokopiler dahil6,40 TL6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve bedeli muhakkak olmayan itimatlarla vasiyetnameler her sene için Sene kesirleri bütün sayılır25,10 TL7.Tespit ve zabıt harçları:
Mukavelename, tahvil veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve biçiminin alakalı kişilerin hüviyet ve ifadelerinin tespiti25,10 TL8. Piyango, tercih ve buluşmalarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;
Davet üzerine piyango ve hususi kurumların kura, tercih ve buluşmalarında hazır bulunarak tertip edilecek tutanaklarda473,20 TL9. Düzenleme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve bedeli değişmemek koşuluyla yapılacak düzenlemelere ait bildirilerden beher imza için5,00 TL10. Mukavele feshi harcı:
Değeri muhakkak bir borç veya bir vaadin ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için5,00 TL11.6217 rakamlı Yasaun 13 şöhretçi maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011 Muhakkak bir tutarı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi fiş, tahkimname, vefata bağlı tasarruf tahvil ve mukaveleleri, can verinceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının yöneti, babalığı tasvire tahvilleri, servet taksim mukaveleleri, servetçilik evrakı, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair tahvil, mukavele ve kağıtların tertip edilmesinden ve noter tarafından re’sen tertip edilecek tutanaklardan92,50 TL