Sağlık Bakanlığı Personeli Eş Durumu Tayinleri Nasıl Yapılmaktadır?

tarafından
58
Sağlık Bakanlığı Personeli Eş Durumu Tayinleri Nasıl Yapılmaktadır?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde surat binlerce personel çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşları: Türkiye Ulus Sıhhati Müessesesini, Türkiye Kamu Sağlık Kurumuları Müessesesini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Müessesesini, Türkiye Sınır ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü ihtiva etmektedir. Bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan surat binlerce personeli ilgilendiren atama ve yer değiştirme idaremeliği 26 Mart 2013 tarih ve 28599 rakamlı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu idaremelik içerisinde: Emel, kapsam, destek, tasvirler, esas ilkeler, hizmet bölgeleri, hizmet bölgeleri, hizmet puanı, hizmet puanının hesaplanması, hizmet puanı verilmeyecek haller, geçici misyonlar, soymalarda başvuru, hakikat dışı beyan, ilk atama, yine atama, yer değiştirme suretiyle soyulma ve yarıyılları, müesseseler arası naklen atama, bir gerekçeye katlanan atamalar, sağlık bahaneyi sebebiyle atama, eş vaziyeti sebebiyle atama, fantastik ve özel vaziyetlerde yer farklılığı, sınıf ve unvan farklılığı sebebiyle atama, istihdam edilme bahaneleri ortadan kalkan personelin cetmesi, hizmet gereği atamalar, idareyici cetmeleri, üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama, yeni açılan kuruluşlar, resen atama, karşılıklı yer değiştirme, başvuru sınırlamaları, istihdam tasarılama kurulu, misyonu ve çalışma usulü, yürürlükten kaldırılan idaremelik ve idareyici olarak misyon yapmış olanların yer farklılığı belirtilmiştir. Bu idaremelik 4 Nisan 2015 tarih ve 29316 rakamlı, 30 Eylül 2016 tarih ve 29843 rakamlı, 3 Haziran 2017 ve 30085 rakamlı, 2 Mart 2018 ve 30348 rakamlı, 9 Şubat 2019 tarih ve 30681 rakamlı ve 16 Ocak 2020 ve 31010 rakamlı Resmi Gazete ile yapılan farklılıklarla beraber altta belirtilen biçimini almıştır:

Bu idaremelikte yer alan eş vaziyeti sebebiyle atama şu biçimde yapılmaktadır:

Aile Birliği Gerekçesine Bağlı Yer Farklılığı

MADDE 20 – 1 Eşlerin ikisinin de Bakanlıkta kamu personeli olması hâlinde;

  • a Astlık üstlük sıralaması temel alınarak astın misyon yeri üste bağlı olarak değiştirilir. Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, şehir ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim vazifelisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman doktorlar, uzman diş doktorları, doktorlar, diş doktorları, eczacı ve öbür sağlık personeli şeklindedir.
  • b Her iki eşin birinci fıkranın a bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir şehirde sağlanması temeldir. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve dalında eşlerinin misyon yaptığı şehrin doluluk oranı az olan şehirde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da denk olması halinde; aynı hizmet bölgesinde misyon yapan eşlerden yer değiştirme arzında bulunanın, değişik hizmet bölgelerinde misyon yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde misyon yapan personelin misyon yeri değiştirilir. Ancak birinci fıkranın a bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama arzlarında hizmet grubu koşulu, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama arzlarında ise astlık, üstlük ve hizmet grubu koşulu aranmaz.
  • c 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 ve 31/A maddelerine göre soyulan personelin eşinin misyon yeri farklılığı arzında D veya C hizmet grubu koşulu aranmaz. Bu İdaremeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre soyulan personelin eşinin misyon yeri farklılığı arzında, eşinin soyulma tarihinden itibaren bir sene içerisinde, PDC’nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu koşulu aranmaz.
  • ç Eşleri, kadrosunun bulunduğu şehir dışında rastgele bir aile doktoru pozisyonunda misyon yapanların yer farklılığı arzları bu fıkra ile ikinci fıkra kararları çerçevesinde değerlendirilir.
  • d Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer farklılığı arzında bulunması halinde eşinin misyon yaptığı yerin kendi unvan ve dalında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin misyon yaptığı yere cetmesi yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve dalında eşlerin misyon yaptığı şehrin doluluk oranı az olan şehirde aile birliği sağlanır. Bu bentteki karar stratejik personel için uygulanmaz.

2 Eşlerin değişik kamu müessese ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;

  • a Varsa eşinin müessesesiyle yapılan protokol kararları uygulanır.
  • b Eşleri, mevzuatı uyarınca lüzumlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki yönet amirliği, ulusal istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde misyon yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Güçlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak misyon yapan personelin eşinin misyon yaptığı yere cetmesi yapılır.
  • c Yer farklılığı arzında bulunan personelin eşinin misyon yaptığı yerin kendi unvan ve dalında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin misyon yaptığı yere cetmesi yapılır. Aksi halde alakalı müesseseyle koordinasyon sağlanır. Atama arzında bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin misyon yaptığı müessesenin teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği gerekçesine dayalı soyulma imkânının olmaması halinde aile birliği sağlanır; ancak bu bendin birinci tümcesi stratejik personel için uygulanmaz.
  • ç Eşi, 2547 rakamlı Yükseköğretim Yasayı kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim azası olanların cetmesi eşinin misyon yaptığı yere yapılır.

3 Eşi, tıpta ve diş doktorluğunda uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme arzlarında aslık üstlük, bölge ve hizmet grubu koşulu aranmaz. Ancak, müracaat tarihi itibariyle eşinin kalan uzmanlık eğitim müddetinin altı aydan fazla olması lüzumludur.

4 Personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle cetmesi yapılabilir.

5 Kamu vazifelisi olmayan eşinin, soyulma arz edilen yerde müracaat tarihi haysiyetiyle son dört sene içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi ismine veya bir hizmet akdi ile patrona bağlı olarak çalışmış ve hali hazırda çalışıyor olması halinde, personelin yer farklılığı suretiyle cetmesi yapılır. Kendi ismine çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama arz edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama arz edilen yerde dükkanının faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını dokümanlandıranların arzları da değerlendirmeye alınır.  Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün rakamı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti mükellefliği vaktince bu fıkra kararı uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında arzları uygun görülen stratejik personelin son beş sene içerisinde dağılış harekâtları, üç ayı geçmemek üzere yerine soyulan personelin vazifesine başlamasına müteakip yapılır.