Şef Maaşı

tarafından
344
Şef Maaşı

GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

* Bulunduğu ünitenin gelen her türlü belgenin imza karşılığı alınmasını, kayıt edilmesini ve alakalısına iletilmesini sağlamak.

* Amirin arzları güzergahında araştırılan evrakların alakalı alt ünitelere gereğinin yapılması için dağıtımını sağlamak.

* Bulunduğu ünitenin amiri tarafından yazılması arz edilen yazıların kaidelere uygun olarak kısa zamanda yazılmasını sağlamak.

* Bulunduğu üniteye gelen ve dosyalanması gereken dokümanı, kayıt operasyonundan sonra sınıflandırarak mevzularına göre dosyalanmasını, bulunduğu üniteden havale edilerek çıkan belgenin kayıt edilerek dağıtımının yapılmasını sağlamak.

* Giden evrakların birer suretlerinin alakalı dosyalarda muhafazasını sağlamak.

* Bulunduğu ünitenin personelinin özlük hakları ile alakalı mevzuların takip edilmesini, izin ve rapor gidiş – dönüş tarihlerinin Personel Daire Başkanlığına yazıyla bildirilmesini sağlamak.

* Yılsonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive sevk edilmesi gereken belgenin tanımlanarak mevzubahisi operasyonların yerine getirilmesini sağlamak.

* Birimin lüzumu olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasını, faks, fotokopi aygıtı, bilgisayar v.b. demirbaşın korunmasını ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ait kayıtların yakalanmasını sağlamak.

* Personele ait senelik izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak

* Birimdeki tüm personelin viziteye sevk operasyonlarının yapılmasını ve imzaya sunulmasını sağlamak.

* Üst makamlardan üniteye gelen emir, yönerge ve direktif v.b. ilanları personele imza karşılığı bildiri ederek dosyalanmasını sağlamak.

* Birim çalışanlarının tahsisat, tazminat, gider, yolluk ve öteki mali haklar ve izin operasyonlarının alakalı üniteler ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak

*Gelen, giden yazıları, şikayetlerle alakalı bilgileri ve saklanması lüzumlu öteki dokümanların dosyalanmasını sağlamak.

* Bulunduğu ünitenin amirlerinin vereceği eşi vazifeleri yapmak.

YETKILERI

* Bulunduğu ünitenin memurları tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve şekil güzergahından araştırarak lüzumlu düzenlemelerin yapılmasını sağlamak

*Belge dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve eşi yetersizlikleri araştırarak lüzumlu temkinleri almak

*Bitirilmiş olan belge ve dosyaları alakalılara dağıtarak hakimiyetlerini yaptırma ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak

* Operasyonu bitmemiş dokümanı alakalı memuru ile beraber izleyerek sonuçlandırmak

*Gelen ve giden belgenin kayıt, arttırma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak

* Gizliliği olan belge, dosya ve öteki bilgiler için mevzuata uygun temkinleri almak

* Birimindeki memurların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak

EN YAKIN YÖNETICISI

İş Yüksekokul Sekreteri,

ALTINDAKI BAĞLI İŞ UNVANLARI

Bilgisayar Işletmeni, Memur, Tekniker, Teknisyen, Yardımcı Hizmetler

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NITELIKLER

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel kalitelere sahip olmak.

* En az lise veya dengi mektep mezunu olmak.

* Personel harekâtları ile alakalı mevzuatı öğrenmek.

* Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için lüzumlu iş tecrübesine sahip olmak.

SORUMLULUK

Şef, yukarıyada yazılı olan tam bu vazifeleri yasalara ve idaremeliklere uygun olarak yerine getirirken, İş Yüksekokulu Sekreterine, Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

1. derece Adalet Bakanlığı Şef Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,150 43.01 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 120 1,344.51 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -117.70 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -37.47 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -180.29 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -324.52 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -108.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,937.25 ₺
Kesintiler Toplamı -767.98 ₺
Net Ücret 4,169.27 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,799.45 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,799.45 ₺

 

1. derece Öteki Müesseseler Şef Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 700 26.18 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 70 784.30 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -126.94 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -33.09 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -152.28 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -274.10 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -91.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,360.21 ₺
Kesintiler Toplamı -677.41 ₺
Net Ücret 3,682.80 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,861.05 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,861.05 ₺

 

1. derece DPB, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı, VGM, Gümrük, ÖİB, Maliye, GİB, TOKİ, SSM Şef Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,000 37.40 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 70 784.30 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -128.63 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -33.18 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -152.28 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -274.10 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -91.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,371.43 ₺
Kesintiler Toplamı -679.19 ₺
Net Ücret 3,692.24 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,872.27 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,872.27 ₺

 

1. derece Yargı Uzuvları, Seçim Heyetleri Şef Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,300 48.62 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 70 784.30 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -130.31 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -33.26 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -152.28 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -274.10 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -91.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,382.65 ₺
Kesintiler Toplamı -680.95 ₺
Net Ücret 3,701.70 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,883.49 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,883.49 ₺