Tapu Müdürü Maaşı

tarafından
1197
Tapu Müdürü Maaşı

Taşınmaz mülklerle alakalı akitler ve her türlü patent harekâtını yapmak, tapu sicillerinin tertip edilmesi için esas ilkeleri tespit etmek, kuruluş kadastrosu yaparak, taşınmazların meşru ve teknik vaziyetlerini tanımlamak ve bunları aktüel yakalamaktır. Mülkiyete mevzu olan taşınmazlar, büyük ölçekli haritalar üzerinde belirleyici işaretlerle sistematik bir şekilde gösterilir ve alakalı kayıtlarla birlikte bir tam oluştururlar. Tapu sicili; her taşınmaz mülkün meşru vaziyeti, üzerindeki tüm haklar ve bunlara ait dokümanlarla, yeryüzündeki konumunun tanımlanması için zorunlu miktar ve bilgilerden oluşur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz mülklere ait; “Kimin ve Nasıl?” sualleri ile tanımlanan meşru vb. vaziyetlerini “TAPU”, “Nerede ve Ne Kadar?” sualleri ile tanımlanan konumuna, teknik vaziyete ait “KADASTRO”, Faaliyetlerinin bir çatı altında birleştirilmiş bir tamı olarak, misyonunu sürdürmektedir. Esas olarak Orta Avrupa Sistemi benimsenmiştir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu yapısı, bilgi sistemi oluşturma faaliyetlerine uygun bir organizasyonel yapıdır.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

Türkiye’de çağdaş tapu sicilinin legal takviyeyi, 4 Ekim 1926 tarihli Medeni Kanun olup. 18.12.2001 tarih 24607 Sayılı Fotoğrafı Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa göre operasyonlara doğrultu verilmektedir. Tapu Sicili; taşınmaz mülk ve üzerindeki hakların vaziyetlerini göstermek üzere Devletin mesullüğü altında patent ve sarihlik prensiplerine göre yakalanan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz mülklerin yüzölçümü, türü, maliki gibi özellikleriyle birlikte, irtifak, rehin, şerh, beyanlar hanesinde taşınmaz mülke ait hak ve mükelleflikler gösterilmektedir. Tapu müdürlükleri, taşınmaz mülklere ait akit ve patent operasyonlarını yapmak, tapu sicilini kumpaslı ve sıhhatli bir biçimde yakalanmasını sağlamakla vazifeli olup, bu sicillerin yakalanmasından doğabilecek tam hasarlardan, Medeni Kanunun 1007 ‘nci maddesi uyarınca Devlet mesuldür. Tapu müdürlüklerinde operasyon yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri temsilcileri, varsa vasi, kayyum ve kanuni temsilcileri taşıtıyla arzda bulunurlar. Mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklara müteallik fotoğrafı bonolar, taşınmaz mülk maliki veya bunların vekilleri huzurunda Tapu Müdürlüğünce tertip edilmekte olup, akdi gerektirmeyen harekâtlarda ise istem dokümanı tertip edilmektedir. Tapu müdürlüğünde yapılan operasyonlar taşınmaz mülklere müteveccih olmak üzere 3 istikametlidir. Bunlar;

1- Akit Tertip Edilmesi; satış, bağış, can verinceye kadar bakma akdi, taksim, trampa, ipotek, intikal, kat mülkiyeti, kat irtifakı kuruluşu vb.

2-Patent harekâtları; tür tashihi, ifraz, tevhit, imar patentleri vb.

3-Bilgi Verici Operasyonlar; özellikle duruşma ve icra daireleri başta olmak üzere öteki kamu müessese ve kuruluşlarınca arz edilen tapu kayıt suretleri, yazışmalar vs.

Bir sene içerisinde takribî 15 bin yurttaşımıza hizmet verilmekte olup yapılan başvurular, olası olan en kısa zamanda yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerin daha hızlı ve faal bir biçimde yapılmasını sağlamak emeliyle, tapu müdürlüklerinde otomasyon çalışmaları ise devam etmektedir. Bugün Türkiye genelinde tüm kayıtlar bilgisayar civarına girilmiş olup; otomasyon çalışmaları süratle yaygınlaşmaktadır. Otomasyon çalışmalarındaki emel yalnızca sistem birliğini ve bilgi standardını sağlamak değil, Belediyelere, Maliye Bakanlığına, Duruşmalara ve öteki kullanıcılara, istedikleri bilgileri zamanında, bütün, doğru ve aktüel olarak istendiğinde manyetik civarlarda sunmaktır. Otomasyon çalışmalarının emeli de, iş sahiplerine çağın gereklerine uygun hizmet sunmak ve müdürlüğün işleyişinde %50-60 oranında iş basitliği ve yarar çoğalışı sağlamaktır. Bilgi çalışmalarındaki esas niyet ise; çok yakın gelecekte kurulması kaçınılmaz olan Bilgi Sisteminin lüzum dinlediği altlık bilgileri oluşturmaktır. Yapılan bu hizmetler karşılığında Hazine’ye büyük oranlarda kazanç sağlanmaktadır.

Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi ismiyle kurulmuş ve Cumhuriyete kadar muhtelif adlar altında misyonunu sürdürmüştür. Kuruluş edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu operasyonlarına müteveccih olmuş ve bu yarıyıllarda hiçbir harita çalışması, kadastro kuruluşu ve aktüelleştirilmesi mevzusunda da bir çalışma yapılmamıştır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması mevzusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir tecrübe gerektirmesi ve kapsamının genişliği nedenleriyle ehemmiyet kazanmıştır. Bunun üzerine 1924 senesinde Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 senesinde 658 rakamlı Kanunla kadastro üniteyi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve niyetleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 rakamlı Kanunla tanımlanmış olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı ehemmiyet ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. Teşkilat, 26 Eylül 1984 senesinde çıkarılan 3045 rakamlı Kanunla, değişik bir statüye kavuşmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında 6083 rakamlı Kanun 10 Aralık 2010 tarih 27781 rakamlı Fotoğrafı Gazetede yaynınlanarak Yürülüğe Girmiş ve Merkez ve Taşra teşkilatı yine yapılandırılmıştır. Tapu Sicil Müdürlüğü ismi ‘Tapu Müdürlüğü‘ olarak ve Tapu Sicil Müdürü ünvanı ‘Tapu Müdürü‘ olarak değişmiştir. Ana Hizmet Üniteleri 5 ve Danışma ve Teftiş Üniteleri 3 ve Yardımcı Hizmetler Üniteleri 3 ve ünite ünite olarak tertip edilmiş ve Tapu Kadastro Merkez ve Bölge Heyetleri Kurulmuş ve Tapu ve Kadastro Uzmanlığı getirilmiş; ayrıca müdürlüklere kendi yetki alanı dışındaki şehir ve ilçelerde bulunan taşınmazlarla alakalı operasyon yapma yetkisi verilmiş ve yurtdışında yaşayan yurttaşlara hizmet vermek üzere Yurt Dışı Üniteleri kurulmasının legal takviyeyi getirilmiştir. 08.07.2011 tarihinde de Etraf ve Kentçilik Bakanlığına bağlanmıştır.

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Tapu Müdürü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,100 41.14 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 135 1,512.58 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -126.07 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -44.13 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -193.41 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -348.14 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -116.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,814.03 ₺
Kesintiler Toplamı -827.75 ₺
Net Ücret 4,986.28 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,855.19 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,855.19 ₺