Vali Yardımcısı Maaşı

tarafından
735
Vali Yardımcısı Maaşı

Vali Yardımcısı vazife ve yetkileri!

Vali yardımcı maaşı ne kadar? Vali yardımcısı 2020 maaşları. 5442 rakamlı Şehir Yönetimi Yasası gereğince, şehirlerin yönetimi yetki genişliği esasını direniyor. Şehirlerde genel yönet teşkilatı şehir, ilçe ve bucak kısımlarına uygun olarak düzenleniyor.

Belli kamu hizmetlerinin görülmesi emeli ile, birden çok şehri içine alan etrafta, bu hizmetler için yetki genişliğine sahip kuruluşlar alana getirilebiliyor.

Şehir genel yönetiminin başı ve mercii vali olup; valilerin atama ve tespit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliğini yapmak üzere vali destekçileri bulunuyor. Valiliğin yazı işlerinin tertip edilmesinden de vali yardımcıyı mesul oluyor.

Vali yardımcıyı, en az altı sene kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki senesini doğuda geçirmiş olanlardan atama ediliyor. Peki, valilik vazife ve yetkileri nelerdir?

Valilerin yasal vaziyetleri, vazife ve yetkileri

Madde 9 – Vali, şehirde Devletin ve Hükumetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların yönetimsel ve politik yürütme vasıtasıdır. Vali yardımcısı maaşı yazımızın sonunda bulunmaktadır.

Bu sıfatla :

A Valiler, şehrin genel yönetiminden her Bakana karşı ayrı ayrı mesuldür. Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere re’sen emir ve yönerge verirler. Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye önerisinde bulunabilirler.

B Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler, şehir genel yönet teşkilatına ait tam işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de şehirlere ait işler için alakalı Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler hesapta ve teknik hususlara ait işlerde yönet şube başkanlarına vali ismine imza yetkisi verebilirler.

C Vali, yasa, anayasa, idarelik ve Hükumet kararlarının neşir ve duyurusunu ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların yönerge ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Bu işlerin hakikatleştirilmesi için gereken tam ihtiyatları almaya yetkilidir.

Ç Yasa, anayasa, idarelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları duyuru ederler.

D Vali, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat dışında kalan tam Devlet daire, müessese ve şirketlerini, özel işyerlerini, özel yönet, belediye köy yönetimleriyle bunlara bağlı tekmil kurumları denetler, denetim eder.

Bu sorgulama ve denetimi Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle veya bu dairelerin amir ve memurlarıyla da yaptırabilir.

E Şehrin her doğrultudan genel yönet ve genel gidişini tertip etmek ve sorgulamaktan mesuldür.

F Vali, şehirde teşkilatı veya misyonlu memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın alakası bulunan her hangi bir yönet şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburdur. Vali yardımcısı maaşı yazımızın sonunda bulunmaktadır.

G Vali, şehir içindeki yönet ve kurumlarda çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden asli görevlerine halel getirmemek şartıyla şehrin genel ve mahalli hizmetlerine müteallik işlerin görülmesini isteyebilir. Bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler. Vali, keyfiyetten alakalı Bakanlığa ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir.

H Vali, Devlet kazançlarının tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin düzgün bir biçimde yapılmasını ve kazanç kaynaklarının büyümesini sağlamak için temkinler alır ve uygular, ihtiyacında bu kasıtla alakalı Bakanlıklara ve genel müdürlüklere önerilerde bulunur.

İ Vali, Devlet, şehir, belediye, köy ve öteki kamu tüzel kişiliklerine ait genel ve özel malların yangın ve eşi risklere karşı korunmasını, iyi halde yakalanmasını, değerlenmesini ve iyi halde yönetimi sağlayacak ihtiyatların uygulanmasını alakalılardan ister ve denetler.

J Vali, şehir, ilçe, bucak merkezlerinde ve etraflarında kiralı, kirasız binalarda görev gören tam Devlet dairelerini mahallin hizmet koşullarına ve Hazine çıkarına en uygun biçimde bir veya birkaç binada toplamak üzere gereken ihtiyatları aldırır ve uygulanmasını denetler.

K Vali, Cumhuriyet Bayramında şehirde yapılacak fotoğrafı merasimlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

1. derece 1 derece farklı kademe aylık alan – Ankara, İstanbul, İzmir Vali Yardımcısı Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 4,000 471.76 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 290 3,249.24 ₺
Ek Ödeme 200 2,240.85 ₺
Makam Tazminatı 3,000 353.82 ₺
Temsil Tazminatı 9,000 849.16 ₺
Krüzgârlar Oran Tutar
Gelir Vergiyi 15.00 % -82.07 ₺
Damga Vergiyi 7.59 ‰ -70.01 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -346.29 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -623.32 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -207.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,224.57 ₺
Krüzgârlar Toplamı -1,328.69 ₺
Net Ücret 7,895.88 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergiyi Matrahı 1,561.90 ₺
Yıllık Gelir Vergiyi Matrahı 1,561.90 ₺

 

1. derece 1 derece farklı kademe aylık alan – Farklı kentler Vali Yardımcısı Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 4,000 471.76 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 290 3,249.24 ₺
Ek Ödeme 200 2,240.85 ₺
Makam Tazminatı 2,000 235.88 ₺
Temsil Tazminatı 8,000 754.81 ₺
Krüzgârlar Oran Tutar
Gelir Vergiyi 15.00 % -86.53 ₺
Damga Vergiyi 7.59 ‰ -68.40 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -335.67 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -604.21 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -201.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,012.28 ₺
Krüzgârlar Toplamı -1,295.81 ₺
Net Ücret 7,716.47 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergiyi Matrahı 1,591.62 ₺
Yıllık Gelir Vergiyi Matrahı 1,591.62 ₺

 

1. derece 1 sınıf mülki idare amiri alanlar – Ankara, İstanbul, İzmir Vali Yardımcısı Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 5,800 684.05 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 290 3,249.24 ₺
Ek Ödeme 200 2,240.85 ₺
Makam Tazminatı 4,500 530.73 ₺
Temsil Tazminatı 11,500 1,085.04 ₺
Krüzgârlar Oran Tutar
Gelir Vergiyi 15.00 % -100.79 ₺
Damga Vergiyi 7.59 ‰ -74.76 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -377.54 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -679.57 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -226.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,849.65 ₺
Krüzgârlar Toplamı -1,458.66 ₺
Net Ücret 8,390.99 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergiyi Matrahı 1,686.68 ₺
Yıllık Gelir Vergiyi Matrahı 1,686.68 ₺

 

1. derece 1 sınıf mülki idare amiri alanlar – Farklı kentler Vali Yardımcısı Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 5,800 684.05 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 290 3,249.24 ₺
Ek Ödeme 200 2,240.85 ₺
Makam Tazminatı 4,500 530.73 ₺
Temsil Tazminatı 11,500 1,085.04 ₺
Krüzgârlar Oran Tutar
Gelir Vergiyi 15.00 % -100.79 ₺
Damga Vergiyi 7.59 ‰ -74.76 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -377.54 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -679.57 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -226.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,849.65 ₺
Krüzgârlar Toplamı -1,458.66 ₺
Net Ücret 8,390.99 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergiyi Matrahı 1,686.68 ₺
Yıllık Gelir Vergiyi Matrahı 1,686.68 ₺