Vergi Dairesi Müdürü Maaşı

tarafından
499
Vergi Dairesi Müdürü Maaşı

Vergi Dairesi Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Vergi Dairesi Müdürü Maaşı, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı maaşları, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı 2020. Vergi Dairesi müdürlüklerine ait olan vazifeler 24 Aralık 1994 tarihinde yayımlanan 22151 rakamlı Resmi Gazete’de yer alan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği kapsamında ele alınmaktadır. Peki, bu maddeye göre tanımlanan Vergi Dairesi Müdürlüğü misyonları nelerdir?

Vergi Dairesinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Vergi dairelerinin misyon ve mesullükleri arasında ilk sırayı hiç münakaşasız aidatların zamanında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi yer almaktadır. Kendilerine verilen misyonları ve mükelleflikleri yetersiz olarak bütün zamanında yerine getirmekle mükellef olan Vergi daireleri devletin aidat kazancı elde etmesini sağlamak üzere çalışmaktadır. Vergilerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve aidat mükelleflerinin bu mükellefliklerini yerine getirmelerini teşvik etmekte aidat dairelerinin misyonları arasında yer almaktadır. Vergi Dairesi Müdürü Maaşı, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı maaşları, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı 2020.

Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Müdürünün Görevleri 

Madde 19- Vergi dairesi müdürü ve Vergi müdürü altta yazılı işleri yapmakla görevlidir.

a Mevzuat ve direktiflerle doğrudan kendisine verilen misyonları yapmak,

b Vergi dairesi mesullüğüne verilen;

1 Vergi, fotoğraf ve harçların tarh, tahakkuk harekâtlarını yasa kararlarına uygun surette ve zamanında yaptırmak,

2 Tahsil edilebilir hale gelen aidat, fotoğraf ve harçlarla öteki Devlet alacaklarını yasa kararları çerçevesinde tahsil ettirmek, bu emelle gerektiğinde haciz kararlarını infaz ettirmek, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı maaşları, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı 2020.

3 Terkinler ile reddi gereken aidat, fotoğraf, harçlar ve öteki mali mükellefliklerle alakalı harekâtları yaptırmak,

4 Aidat kayıtlarını, Vergi dairesi ve mükellefler itibariyle yürürlükteki mevzuat kararlarına uygun olarak tutturmak.

c Müdürlüğünde yürütülen iş ve harekâtları devamlı ve kumpaslı olarak izlemek, değerlendirmek ve sorgulamak,

d Uygulamada karşılaşılan yetersizlik ve aksaklıkları giderici temkinler almak, uygulamada birliği sağlamak,

e Gelir ve gider saymanlığının lüzumlu kıldığı her türlü iş ve harekâtları yaptırmak, yapmak ve Sayıştay’a idare yarıyılı zamanı yönet hesabını vermek,

f Bvefat idaresinin servis şefine, servis ve masa idaresinin kazanç uzmanı, kazanç uzman takviyecisi veya memura verilmesi  ve bu vazifelerin geri alınması halinde, gidişatı defterdarlığa veya Vergi dairesi başkanına bildirmek.

Vergi dairesi müdürleri yukarıyada sayılan vazifelere ilave olarak :

a Vergi dairesi harekâtları ile alakalı olarak yönetimsel yargı mercilerine geldirilen anlaşmazlıklarda, Defineyi temsilen arz ve korunmada bulunmak, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı maaşları, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı 2020.

b Yönetici olarak, personel yönetimi ile alakalı lüzumlu harekâtları yapmak ve önlemleri almak,

c Vergi dairesine soyulacak ve Vergi dairesinden alınacak memurlar hakkında görüş bildirmek,

d Vergi dairesi ile mükellef ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak,

e Vergi dairesine verilen vazifelerin yerine getirilmesi için gerektiğinde, Vergi dairesi dışındaki kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak,

ile görevlidirler.

Vergi Dairesi Müdürü Maaşı, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı maaşları, Vergi Dairesi Müdürü Maaşı 2020.

1. derece Lisans Mezunu Vergi Dairesi Müdürü Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 135 1,512.58 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Vergisi 15.00 % -128.59 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -44.26 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -193.41 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -348.14 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -116.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,830.86 ₺
Kesintiler Toplamı -830.40 ₺
Net Ücret 5,000.46 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergisi Matrahı 1,872.02 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,872.02 ₺